19 Ocak 2016 Salı

TABİBLER BİRLİĞİ İLE SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ ARASINDA TÜZÜK TARTIŞMASI


Lefkoşa (Yenidüzen):
Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Cavit’le gazetemizin yaptığı röportajın ar­dından, Tabipler Birliği ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği arasında 15 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekle­nen Tıp Meslek Ahlak Tüzüğü konusunda bir tartışma açılmış bulunuyor. Konuyla ilgili olarak gazetemize bir açıklama gönderen Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetim Kurulu, sözkonusu tüzük taslaklarını Tabip­ler Birliği Tıp Bilimleri Dergisinde yayınladıklarını ve bu yayından 9 ay sonra tüzüklerin yürürlüğe sokulmasına karar verdiklerini belirterek şu görüşleri savundu:
“Bu tüzükler yapılırken Yönetim Kurulumuz Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Diş Hekimleri Birliği ile görüşmeler yapmış ve bu iki birliğin önerile­ri de alınmıştır. Görüşmelerde Türkiye Tabip Odaları Tıp Meslek Ahlak Tüzüğü tasarısının esas alınmasına karar verilmiştir. Tüzük büyük değişikliklere uğratıl­madan ülkemiz yasalarına uygun olarak düzenlenmiş­tir. Röportaj haberinizde eleştirilen birinci madde (amaç) aynen alınmış, üzerinde kiiçük değişiklikler yapılmıştır. Eleştirideki “kamu kuruluşlarında, özel kliniklerde ya da serbest olarak çalışan hekimler” ta­nımı aynen alınmıştır. Durum açıklıkla ortada iken ayrımcı yorumlara gitmek öküzün altında buzağı ara­maktır. Yok eğer bu tüzüğün ayrımcılık taşıdığı öne sürülmekte ise, bu olgu için öncelikle Türkiye Tabip Odaları ve bize bu tüzük taslaklarını sunan ve aslına uygun olmasına özen gösterilmesini isteyen Serbest Çalışan Hekimler Birliği ve Diş Hekimleri Birliği’nin başkanları suçlanmalıdır... Yönetim Kurulumuz dev­let-serbest çalışan hekim ayrımcılığına ve bu ayrımcılığın körüklenmesine şiddetle karşıdır. Bu konuda yapılması gerekli olan şey, ulusal bir sağlık politikasının saptanıp belirlenmesi ve bu politika içinde he­kim ve diş hekimlerinin konumunun yeterince açıklanmasıdır. Bu genel yaklaşım içinde kalmak koşulu ile yönetim kurulumuz özel olarak bu yazıda, devlet-serbest çalışan hekim tartışmasına girmeyi uygun bulmamaktadır. Yönetim kurulumuz Tabipler Birliği bünyesi içinde, Tıp-İş, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Diş Hekimleri Birliği yönetim kurullarıyla ortak bir politika üretmeye ve bugüne kadar teşeb­büs edilip bir türlü başarılamayanı bir kez daha içten­likle denemeye hazırdır.”

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLERİN GÖRÜŞÜ
Bu açıklama üzerine görüşüne başvurduğumuz Serbest Çalışan Hekimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Cavit ise, şöyle dedi:
“Tabipler Birliği tüzükleri hazırlanırken, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile resmi olarak herhangi bir temas kurulmamıştır. Bildiğim kadarıyla çalışmalarda yardımcı olsun diye TC tüzüğü Dt. Sami Solyalı tara­fından meslektaşlarımıza verilmiştir. Birliğimiz Başkanı ise, bu tüzüğün yenisinin hazırlanmakta ol­duğunu belirterek, yeni tüzüğün beklenmesini önermiştir. Taban-tavan muayene ücretleri saptanırken de, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile hiçbir temas yapılmamıştır. Bazı meslektaşlarımızdan alınan kişi­sel görüşler, Birliğimizin resmi görüşleri olarak kabul edilemez. Kaldı ki sözkonusu röportajda ben de vizite ücretlerinin, TC ölçülerine göre bile düşük olduğunu vurgulamıştım. Halen 10 bin TL tavan ücreti, ilk önce dışarıda klinik çalıştıran kamu görevlisi hekimlerin talep ettikleri, serbest çalışan hekimlerin hepsinin henüz bunu alamadıklarını anımsatırım. Keşke hastalarımızın mali gücü bunun fazlasını verecek düzeyde olsa!
Tabipler Birliği, yaptığı tüzükleri uygulamaya koymadan önce, meslek ahlakı ve yasaların gereği olarak, dışarıda muayenehane çalıştıran kamu görevlisi hekimleri uyarmalıdır. Nitekim Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin kuruluş amaçları da buna yönelik olup, şöyledir: “1. KKTC sınırları içerisinde serbest çalışan hekimlerin haklarının korunması, 2. KKTC sınırları içerisinde memur hekimlerin klinik ve muayenehanelerinin kapatılması için gerekli girişimlerde bulunmak...”

(Yeni Düzen gazetesi, 12 Nisan 1988)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder