3 Ocak 2014 Cuma

İNGİLİZ DÖNEMİNDE KIBRIS TÜRK TARİH KİTAPLARI - KIBRIS TÜRK TARİH KİTAPLARINDA İNGİLİZ DÖNEMİ


           

            Kıbrıs’ta İngiliz dönemi, 12 Temmuz 1878 günü, İngiliz amirali Lord John Hay’in, adadaki son Osmanlı mutasarrıfı olan Besim Paşa’dan yönetimi devraldıktan sonra, Osmanlı bayrağının gönderden indirilerek, yerine İngiliz bayrağının çekilmesiyle başlamıştı. Adanın ilk İngiliz Yüksek Komiseri olan Sir Garnet Wolseley, 22 Temmuz 1878 günü Larnaka’ya ayak basmış ve bu Akdeniz adasının tarihinde yeni bir dönem başlamıştı. (1)
            İngilizler gelene kadar Kıbrıs’ta hiç bir basımevi yoktu. İlk basımevi, adanın İngiliz yönetimine girmesinin hemen ardından, Larnaka’da “Henry S. King ve Şirketi” tarafından kuruldu ve aynı şirket, Kıbrıs’ta ilk gazeteyi 29 Ağustos 1878’de yayımladı. “Cyprus/Kypros” adındaki haftalık bu gazetenin ilk iki sayfası İngilizce olup, diğer iki sayfası da Rumca idi. Claude Deleval Cobham’ın bibliyografyasına göre, Kıbrıs’ta basılan ilk kitap, Archimandrite Kiprianos’un “İstoria Hronologiki dis Nisu” (Adanın Kronolojik Tarihi) adlı eserinin ikinci baskısıdır. İlk baskısı 1788’de Venedik’te yapılan bu Rumca kitabın ikinci baskısı, 1880 yılında Larnaka’da yapılmıştı. (2) Kıbrıs’ta İngilizce olarak basılan ilk kitap ise, bundan 5 yıl sonra, 1885’de, Leymosun’da yayımlanan “Cyprus Guide and Directory” adlı kitaptır. (3)  Kıbrıs’ta Türkçe olarak (Arap harfleriyle) basılan ilk kitap ise, “Müsameretname” adını taşımaktadır. 1892’de Lefkoşa’da Zaman Matbaasını kuran Kıraathane-i Osmani tarafından basılıp, yayımlanmıştı. İkinci Türkçe gazete olan  Zaman gazetesinin ilk sayısı, 25 Aralık 1891 tarihliydi. Kıbrıs’ta Türkler tarafından yayımlanan ilk gazete ise, “Saded” gazetesi olup, 11 Temmuz ile 14 Kasım 1889 tarihleri arasında sadece 16 sayı yayımlanabilmişti. (4) 
            Kıbrıslı Türklerle ilgili ilk bilimsel çalışmaları yapmış olan İngiliz bilim adamı C.F.Beckingham, kayıtlara göre, Aralık 1892 yılına kadar Kıbrıs’ta herhangi bir Türkçe kitabın basılmadığını ve 1914 yılına kadar basılan Türkçe kitapların sayısının da 40’ı aşamadığını kaydetmektedir. (5)
            İngilizler 1878’de Kıbrıs’a geldikleri zaman, Kıbrıslı Türklerin üç çeşit okulu vardı. Bunlar sibyan okulları, rüştiyeler ve medreseler olup, yönetimleri Evkaf Dairesi’nin elindeydi. Mr.M.Sager tarafından 1883 yılında hazırlanan vakıf mallar ile ilgili raporda, bu okulların sayısı 70 kadar verilmekteydi ve 22’si Lefkoşa’da, 8’i Larnaka’da, 5’i Leymosun’da, 16’sı Baf’ta, 13’ü Mağusa’da ve 6’sı, da Girne’de bulunmaktaydı. Bütün bu okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı da 114 idi. Bu öğretmenlerden 47 tanesi Osmanlı hükümetinden, 47 tanesi Evkaf’tan ve 20 tanesi de çalıştıkları köylerin halkından maaş almaktaydı. (6) 
            Sibyan okullarında öğretilen konular alfabe, yazı, okuma, kuran-ı kerim ve hesap’tı. Kıbrıs’ta çocuklar 4 yaş 4 ay ve 4 günlük olunca  sibyan okuluna gitmeye başlardı. Öğretmen her çocukla ayrı ayrı ilgilendiğinden, çocuğun yıl boyunca okula devamı, herhangi bir sorun doğurmazdı. Her ne kadar eğitimin normal süresi 4 yıl idiyse de, daha fazla süre okula devam etmek isteyenler 10 yaşına kadar okula gidebilirlerdi. Bu süre sonunda, varlıklı aileler çocuklarını Medrese’ye gönderirken, fakirler ve eğitimine devam etmek istemeyenler de, sanata veya ticarete girerdi. (7) Kıbrıs medreseleri, orta dereceli birer eğitim kurumuydular. Medreselerde okutulan başlıca dersler, gramer, mantık, feraiz, kelâm, belâgat ve fıkıh idi... “Sınıf” sistemine göre çağdaş anlamda eğitim sağlayan kurumlar ise, rüştiyelerdi. (8)
            Adanın yönetimi 1878’de İngilizlere geçtiği zaman, Evkaf’ın statüsünde değişiklik oldu ve o tarihten başlayarak, Evkaf Dairesi biri Türk, öteki İngiliz olan iki murahhas tarafından yönetildi. Eğitim, Evkaf tarafından denetlenip, yönetilmekte olduğundan  İngilizler, daha başlangıçta Kıbrıs Türk eğitimi üzerinde söz söyleme yetkisine sahip oldular. Yaptıkları ilk iş, 1884 yılında “İslam Maarif Encümeni”ni oluşturmaktı. Bu encümen, zamanın önde gelen 9 kişisinden oluşmakta ve Kadı ile Müftü’nün başkanlığında çalışmaktaydı. Adadaki bütün Türk okullarının yönetimini üstlenmişti. Maarif Encümeni’nin yaptığı en önemli işlerden biri, günümüzdeki Lise’ye eşdeğer olan ve beş yıllık eğitim veren “İdadi”nin 14 Kasım 1896’da açılması kararını almasıydı. (9)
           
AYRI RUM VE TÜRK MAARİF ENCÜMENLERİ
            Kıbrıs’taki İngiliz Yüksek Komiseri’nin isteği üzerine, 1880 yılında adadaki bazı okullar teftiş edildi. Öğrencilerin zeki olup, erken öğrendikleri kaydedilmesine karşın, okullarda birçok büyük kusurların olduğu ortaya çıktı. Bu soruşturmaların sonucunda 1880’de İngiliz bir Maarif Müdürü atandı. Devlet Bakanı Lord Kimberley, Yüksek Komiserin İngilizce eğitimin öne çıkarılması ve eğitim dili olması  veya İngilizcenin, adanın eski iki dili düzeyine getirilerek genelde kullanım dil olması şeklindeki görüşüyle uyuşmamaktaydı.(10)
            Bu değerlendirme, İngilizlerin hıristiyan ve müslüman okullarını neden bu kadar ayrı tutma  gerekliliğinde olduklarını açıklamaktadır. 1895’deki maarif yasasının kabulü ile biri hıristiyan, öteki müslüman olmak üzere iki tane ayrı maarif encümeni kuruldu. Bu kararın sonuçları, günümüze kadar gelmiştir.
            Lefkoşa’da seçimle kurulan ilk islam maarif encümeni, ilk toplantısını 29 Mart 1884 tarihinde yaptı. Alınan ilk kararlar arasında, “okullarda okutulacak kitapların ve ders araçlarının İstanbul’dan getirtilmesi” de yer almıştı. (11) 1896-1898 yılları için seçilen encümen ise, “rüştiye programına Rumca dersi konması”na karar vermişti. (12)

İLK TARİH KİTAPLARI
            1895 yılında, Lefkoşa’daki Zaman Matbaasında Ziver Bey tarafından yazılmış olan “Kıbrıs Tarihi” adlı ilk Türkçe tarih kitabının basıldığını görürüz. 100 sayfalık bu kitap, ayrıca adanın Osmanlı dönemine kadar olan tarihi hakkında yazılmış ilk Osmanlı eseridir. Yazar, kitabın önsözünde, Kıbrıs’ı görmeden tarihini yazdığı için okuyuculardan özür dilemektedir. Midilli adasında doğmuş olan Ziver Bey,  orada görev yapmış ve “Osmanlı adalarının tarihi” dizisi içinde Kıbrıs yanında, Rodos adasının tarihini de yazmış bir kişiydi. (14)
            Kıbrıs Maarif Dairesi’nde çalışan ve daha sonra Kıbrıs Türk okulları baş müfettişliğine atanan İbrahim Hakkı Bey, 1906 yılında Lefkoşa’da Kıbrıs Türk okulları için ilk coğrafya kitabını yayımladı. “Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası” adlı bu kitap 65 sayfa olup, Lefkoşa’daki “Foni dis Kipru” Matbaasında basılmıştır. Hakkı Bey, kitabın önsözünde (İfade-i Meram) şöyle demektedir:
            “Encümen-i Maarif-i İslamiye ilkokul 3. ve 4. sınıfları için coğrafya öğrenimine gereksinim duyarak konuyu 12 Nisan 1905 tarihli Müfredat Programı’na aldılar. Ne var ki öğrencilerin yararlanacakları böyle bir kitap ortada yoktu. Ben de İngilizce ve Rumca kitaplar ile Hükümet resmi kaynaklarından yararlanarak o güne kadar derlediğim bilgilerle bu yapıtı hazırlayarak varolan boşluğu doldurdum.”
            Kitapta, adanın mizac-ı hava’sı (iklimi), hayvanat’ı , mahsülat ve eşar’ı (ürünler ve ağaçları) da içinde fiziksel coğrafyası hakkında bilgiler verilmektedir. Diğer bölümlerde ise, Kıbrıs’ın 6 kazası anlatılmakta, ihracat ve ithalatı, nüfusu, araba yolları, idaresi ve Miladdan önce başlayıp, İngiliz yönetimine kadar olan dönemin “Ahval-i Tarihiye”si (tarih açısından durumu) anlatılmaktadır. (15) Kitabın ikinci baskısı 1931 yılında yapılmıştır.
 
İSLAM MAARİF ENCÜMENİ’NİN BAZI KARARLARI 
            1912-1914 yılların ait İslam Maarif Encümeni’nin karar defterine göre, bazı Kıbrıslı Türk öğretmenler, ilkokullarda okutulacak kitapları yazma önerisini hükümete götürerek, baskı masraflarının hükümet tarafından karşılanmasını talep etmişlerdi. Encümen ise, “halihazırda İstanbul’dan getirtilen ders kitaplarının uygunluğu dolayısıyla, bir genelge ile öğretmenlere red cevabı verilmesi”ni kararlaştırmıştı. (16)
            1916-1918 yıllarına ait tutanaklarda ise şöyle denmektedir: “Birinci Cihan Harbi dolayısıyla İstanbul’dan okul kitabı getirtilemediği cihetle Hasan Cengiz’in yazdığı kitapların ilkokullarda okutulması teklifine, encümen, okullar başmüfettişi uygun gördüğü takdirde, itirazları olmayacağına karar verildi.” (17)  
            Maarif Dairesi’nin tarafından yayımlanan 1913 yılına ait raporda ise şu bilgiler verilmektedir: “Müslümanların, başkentte (Lefkoşa’da) İdadi Mektebi diye bilinip takdir edilen bir eğitim kurumu vardır. İngiliz işgali öncesinde Türk hükümeti tarafından denetlenip, destek görmekte ve her yıl 384 liralık hükümet yardımı almaktaydı. Bir idare heyeti tarafından denetlenmekte olup, öğretilen dersler arasında  Türkçe yanında, Farsça ve Arapça, İngilizce ve çağdaş Yunanca bulunmaktadır. Matematik, çağdaş Batı sistemine göre öğretilmektedir ve tarih, coğrafya da buna dahildir. (18)
 
ADA TAÇ SÖMÜRGESİ OLUYOR
            Britanya, Osmanlı İmparatorluğu Almanya yanında savaşa katıldıktan sonra, 5 Kasım 1914 tarihinde Osmanlıların ada üzerindeki egemenliğine son vererek, Kıbrıs’ı kendi topraklarına kattı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti bu ilhak kararını, 1923’de imzalanan Lozan Anlaşması ile kabul etti. Britanya ise, 10 Mart 1925’de Kıbrıs’ı bir “taç sömürgesi” olarak ilan etti.
            1920 yılında kabul edilen yeni maarif yasası, “Rum-Ortodoks olanların dışında kalan” okulları yeniden düzenledi. Bu yasayla iki önemli değişiklik yapıldı. İlkine göre, öğretmenlerin atanması, Türk Maarif Encümeni’nin yetkisine verildi, ama Yüksek Komiserin onayına tabi kılındı. İkinci değişikliğe göre de, bu okulların harcamaları için gereken toplam paranın yarısı, hükümet tarafından ve genel bütçeden ödenmeye başlandı. Rumlar, bu yasadan hoşnut olmadılar. Çünkü (%20’lik bir azınlık olan) Türkler tarafından ülkenin gelirlerine yapılan küçük katkıya oranla, hükümetin Türk okulları için yaptığı harcama çok fazlaydı.. 1920 ile 1923 arasında Batı Anadolu’daki trajik olaylar yüzünden Türklere karşı nefretleri canlanan Rumlar, düşmanlarının “kendilerinin paraları” ile eğitilmekte olduğunu düşünmekteydiler. (19) 1923 yasası, merkezileşmeye doğru ilk adımı oluşturdu ve Rumlar, Türklerin 1920’de kabul ettikleri maarif yasasını, 1923’de kabul etmek zorunda kaldılar.
            İslam Maarif Encümeni’nin 1920-1922 yıllarına ait tutanaklarında şöyle bir not bulunmaktadır: “Okullar başmüfettişi (İbrahim Hakkı), seçilecek kitaplar içinde Birinci Cihan Harbine dair yazılar bulunanları, hükümetin kabul edemeyeceğini bildirdi.” (20)
 
İLK YERLİ TARİH KİTABI
            Kıbrıslı Türk öğretmen Mustafa Midhat tarafından yazılan “Muhtasar Kıbrıs Tarihi” adında ilk Kıbrıs Türk tarih kitabı 1926’da yayımlandı. Midhat Bey, zaten daha önce 1920 yılında, İstanbul’da İbrahim Hakkı Bey ile birlikte “Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi” adlı kitabı yayımlamıştı. Bu kitabın 2. baskısı, 1930’da Lefkoşa’da “Mekteblere mahsus küçük Kıbrıs Coğrafyası ve Küçük Kıbrıs Tarihi” adı ile yapıldı. Kitabın coğrafya bölümünü yazan İbrahim Hakkı Bey, daha önce de 1906 yılında Lefkoşa’da aynı konudaki ilk kitabını yayımlamıştı. Bu kitaptaki 52 sayfadan 22’si onun tarafından kaleme alınmıştı. Kitabın Kıbrıs tarihi bölümünü yazan M.Midhat Bey ise, o günlerde ada tarihi üzerinde geniş bilgisi olan kişilerden biriydi. Kıbrıs tarihini, jeolojik dönemlerden İngiliz işgaline kadar inceledi. Bu eseri günümüz Türkçesiyle genç kuşaklara tanıtan araştırmacı Harid Fedai, bu coğrafya ve tarih kitabının içeriğinin, hem öğretmenler, hem de öğrenciler için çok yararlı olduğunu belirtmektedir. (21) Kitabın 3. baskısı 1931 yılında yine Lefkoşa’da yapıldı.
            Lefkoşa’daki erkek lisesinin tarih öğretmeni olan M.Midhat, okulun 1933-1934 Yıllığı’nda şu görüşü dile getirmişti: “Kezalik umumi tarihin hududu dahilinde dünyaya ve dünya hadiselerini öğretirken Adamızın hususi tarihine de bütün mekteplerimizde ayrıca bir mevki verilmesi pek musip olur fikrindeyim.” (22)
            Kıbrıslı Türk erkek çocukları için orta düzeyde eğitim veren tek okul, 1922 ile 1924 yıllareı arasında Sultani diye anılan İdadi okulu idi. Sultanlığın kaldırılması ile okulun adı Lise’ye çevrildi.
            İslam Maarif Encümeni’nin 1922-1924 yıllarına ilişkin tutanaklarında yer alan bir kararda, “Örneği buradan verilen 300 Kıbrıs haritasının Türkiye’de bastırılarak, Kıbrıs Türk okullarına dağıtılmasına” onay verilmekteydi. (23)
            Tali Okullar İdare Heyeti’nin 1924-1926 yıllarına ilişkin tutanaklarında yer alan kararlar arasında, tarih ve coğrafya öğretmenlerinin Türkiye’den getirtilmesi ve lise kitaplarının İstanbul lise kitaplarının aynı olması hususu da vardı. (24) Bir başka maddede ise, “1 Eylül 1929’dan itibaren Kıbrıs Türk ilkokullarında Latin harfleri ile yazılı kitapların ve kurandan seçilmiş parçaların Latin harfleri ile bastırılıp okutulmasına” karar verilmişti. (25)
 
1931’DEN SONRAKİ DÖNEM
            Kıbrıslı Rumların 1931’deki ayaklanması ve Kavanin Meclisi’nin kapatılmasından sonra, özgürlükler vali tarafından kısıtlandı.
            Panayiotis K.Peristianis şöyle yazmaktadır: “Korkulanın aksine, vali (Kıbrıslı Rumlar için 1931’den sonra) ders kitaplarının derhal değiştirilmesi emrini vermedi. 1931 ve 1932 tarihli Müfsit Yayınlar Yasası altında 23 Aralık 1936’da yasaklanan Kıbrıs’ı Yunan topraklarının bir parçası olarak gösteren siyasal haritaların dışında, okuma ve ders kitaplarının Yunanistan’dan getirtilmesine devam edildi. Kıbrıs hükümeti, bunların değiştirilmesi emrini, 2. Dünya Savaşı sırasında Yunanistan’ın Almanlar tarafından işgal edilmesiyle bir olanak doğmuş olmasına karşın vermedi. Aksine, Mısır’da sürgünde bulunan Yunan hükümetinden, bu ders kitaplarının Kıbrıs’ta yeniden basılması için izin aldı. 1942’de yeni basımları yapılan bu kitaplar, 1948’e kadar Kıbrıs’ta okutuldu. (28)
            Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Lisesi, 1930’lu yıllarda İngiliz aleyhtarı ve Türk milliyetçiliğinden yana etkinliklerin merkezi halindeydi. Yukarıda da sözü edildiği gibi, bu okulun adı 1937’de, liseye müdür olarak atanmış olan emekli İngiliz memuru Mr.Harold Wood tarafından “İslam Lisesi”ne çevrilmişti. 1931’den beri liseye İngiliz müdür atanması konusu, bir yanda sömürge yönetimi ve Kıbrıslı Türk milliyetçiler, öte yanda da İngiliz yanlısı Evkafçılar ile Kıbrıslı Türk milliyetçiler arasında bir tartışma konusu  olmaya devam etmekteydi. Örneğin Kavanin Meclisi ve Lise Komisyonu üyesi olan Dr.Eyyüb, şöyle konuştuğu için öteki komisyon üyeleri tarafından saldırıya uğramıştı: “Türkiye Cumhuriyeti, Lisemizi idare edecek ehliyet ve seciyede müdür yetiştirinceye kadar, bu hâl (İngiliz müdürlerin atanması) devam etmelidir.” (29)          
            1943-1944 ders yılına kadar Lefkoşa’da tek ortaokul vardı, ama daha sonra Kıbrıslı Türkler tarafından Mağusa, Leymosun ve Baf’ta yeni ortaokullar açıldı. 1901’de kurulan Kıbrıs Viktorya İslam İnas Teknik Okulu, daha sonra ortaokula dönüştürüldü ve 1952 yılında statüsü lise düzeyine yükseltildi.
            1948’de Sömürge Yönetimi tarafından kurulan “Türk İşleri Komisyonu” tarafından işlenen önemli konular arasında maarif konusu da vardı. 30 Ekim 1948 tarihli Halkın Sesi -gazetesinde şunları okumaktayız: “Kıbrıslı Türkler son 10-15 yılda eğitimlerine daha fazla önem vermektedirler, ama Mr.Cullen (Maarif Müdürü) Türkiye’den getirtilen ilkokul kitaplarının kullanılmasını engellemektedir.”
            8 Haziran 1949 tarihli Halkın Sesi gazetesinde yer alan bir başka haberde de şöyle denmekteydi:”Vali yardımcısının emirlerine göre, “Kıbrıs islamları” yerine “Kıbrıslı Türkler” deyimi kullanılacaktır.”
            1949 yılında, 1935 tarihli Maarif Yasası değiştirildi ve müfredatın yeniden  düzenlenmesine ilişkin yeni bir yasa hazırlandı. Rum ve Türk öğretmenler için aynı kapsam ve çalışma cedvelleri kabul edildi.
 
DİĞER TARİH KİTAPLARI
            Geçen dönemde Lise’de öğretmenlik yapan Halil Fikret Alasya’nın 1939 yılında “Kıbrıs Tarihi (M.Ö.1450-M.S.1878) ve Antikiteleri” adlı bir kitap (174s.) yayımladığını görmekteyiz, ama bu kitap ders kitabı olarak kullanılmadı.
            Alasya daha sonra Türkiye’ye göç etti. Türkiye’ye göç etmiş olan bir başka Kıbrıslı, Denizli’de tarih öğretmenliği yapan İsmet Konur, 1938 yılında İstanbul’da “Kıbrıs Türkleri” adlı bir kitap yayımladı. Kitabın ilk 22 sayfasında Kıbrıs tarihi anlatılmaktaydı. Konur’un ikinci kitabı “Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’ta Türk Eserleri”, 1946’da Adana’da yayımlandı. Konur, her iki kitabında da İngilizleri ağır biçimde eleştirmekteydi ve kitapların Kıbrıs’ta bulundurulması yasaklandı.
            Lisenin İngiliz müdürü, 1950-1951 ders yılında emekliye ayrıldı ve yerine Türkiye’den aslen Kıbrıslı bir Türk olan bir müdür atandı. Okulun adı yeniden “Türk Lisesi”ne çevrildi. Türk ulusal günlerinde okulların tatil olması kabul edildi.
            1951 yılında bir ilkokul öğretmeni olan Fikri Karayel tarafından “Halk Çocuklarına Resimli Kıbrıs Tarih Bilgisi” adlı kitap yayımlandı ve okullarda okutuldu. Maarif Dairesi, Rumca ve Türkçe dillerinde “Resimli Maarif” ve “Çocuk Dergisi” adında, iki ayda bir yayımlanan okul dergilerini yayımlamaktaydı. Bu yayınlar, okullarda parasız olarak dağıtılmaktaydı. Kilise liderleri, bu dergilerin sadece propaganda amaçlı oldukları gerekçesiyle, Kıbrıs Rum çocukları arasında dağıtılmasını önlemeye çalışmıştı. (31)
 
MAARİF İŞLERİ TOPLUMLARA DEVREDİLİYOR
            Kıbrıs Türk Tali Okullar Heyeti, 1955-1956 ders yılında aldığı bir kararla, 1935-1936 ders yılından itibaren ilkokullarda uygulanan kitapsız tedrisat usulüne son verdi ve tarih kitaplarının, diğer ders kitapları ile birlikte Türkiye’den getirtilmesini kararlaştırdı. 1956-1957 ders yılı için de tutanaklarda, “Ortaokul ve liselerde okutulan Rumca dersinin kaldırılması” kararı yer almaktadır: (32)
            Yine 1956 yılında, yeni Maarif Müdürü W.B.Tudhope, 1933’den beri yürürlükte olan katı merkezileşmeyi kırmaya çalışarak, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarının kendi eğitimlerini geniş ölçüde denetimleri altına almaya çağrıldıkları bir “ortaklık” politikasını açıkladı. Bu yeni düzenlemeye göre, maarifin ayrılması, artık düzey temelinde değil de, toplum temelinde farklılaşacaktı. Yönetim, Maarif Müdür Yardımcısına karşı sorumlu olacak üç görevli memur arasında bölüştürülmüştü. Bir Kıbrıslı Rum memur, Kıbrıslı Rumların ilk ve orta eğitiminden, bir Kıbrıslı Türk de Kıbrıslı Türklerin eğitiminden, İngiliz memur da Hükümete bağlı olan okullar ile karma okul ve kurumlardan sorumlu olacaktı. (33)
            Kıbrıs Türk Maarif Encümeni’nin ilk kararlarından biri, 1 Nisan 1957 tarihinde alınan ve 1957-1958 ders yılı için ders kitaplarının Türkiye’den sağlanması kararı idi. Aritmetik, din ve yurttaşlık kitapları da Kıbrıs’ta basılacaktı.(34)
            Fuat Sami, 9 Ekim 1958 tarihinden başlayarak Türk Maarif Dairesi Müdürü olarak atandı ve Maarif Encümeni’nin tutanakları artık İngilizce değil de, Türkçe olarak kaydedilmeye başlandı. (35)
            23 Nisan’ın Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs Türk ilkokullarında da resmi tatil olması kararlaştırıldı. 1958-1959 ders yılı için, bütün ilkokul kitaplarının Türkiye’de bastırılması kararlaştırıldı. Kıbrıs Türk Maarifi, 9 Haziran 1959 günü İngiliz yönetimi tarafından Türk toplumuna devredildi ve o gün yapılan ilk toplantıda, bütün okullarda her hafta sonu Türk bayrağının törenle çekilip, indirilmesi kararı alındı.  (36)
            1960’da İngiliz yönetimi sona erdiği zaman, Kıbrıslı Türklerin adada 7 lisesi, 3 ortaokulu, bir enstitüsü ve 2 teknik okulu vardı. Bunlardan sadece bir lise, 3 ortaokul ve bir enstitü TC hükümetinin gönderdiği mali yardımla çalıştırılmaktaydı. Geriye kalan 10 orta eğitim kurumu, Maarif Dairesi’nin yönetim ve denetimi altındaydı. 1960 tarihli Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın 87. maddesindeki b. paragrafına göre, “bütün eğitim, kültüre ve öğretim konuları, Türk Cemaat Meclisi’nin sorumluluğuna devredilmişti. (37)
            1959 yılında Lefkoşa Erkek Lisesi’nin Türkiyeli tarih öğretmeni olan Hüseyin Metin, “Kıbrıs Tarihine Toplu Bir Bakış” adlı bir tarih kitabını, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu yayını olarak bastırdı. Bunu bir Kıbrıslı Türk öğretmen olan Ahmet Gazioğlu’nun 1960’da yayımladığı “İngiliz İdaresinde Kıbrıs- Statü ve Anayasa Meseleleri (1878-1960)” adlı kitabı izledi. Her iki kitap da ders kitabı olarak kullanılmadı.        
            İngiliz döneminde yayımlanan Kıbrıs coğrafyası ve tarihi ile ilgili ders kitapları, görüldüğü gibi adadaki İngiliz yönetimine eleştirel yaklaşmamaktaydı. Ama İngilizler adadan ayrıldıktan sonra, durum değişti ve eğitim işleri tamamen Kıbrıslı Rumlarla ve Kıbrıslı Türklerin eline geçti.
 
YENİ DÖNEMDEKİ TARİH KİTAPLARI
            Aralık 1964 çarpışmalarından sonra Kıbrıs tarihi konusunda yayımlanan ilk Kıbrıs Türk ders kitabı, tarih öğretmeni Vergi H.Bedevi tarafından yazıldı. “Başlangıçtan zamanımıza kadar Kıbrıs Tarihi” adlı bu kitap, 226 sayfa olup, 1966’da Lefkoşa’da basıldı ve Türk Maarif Dairesinin 7 Şubat 1966 tarihli ve 28/62 sayılı kararı ile Orta Dereceli okullarda yardımcı ders kitabı olarak kabul edildi.
            Kitabın 5. bölümü, “Kıbrıs’ın İngiltere’ye kiralanması” başlığını taşımakta olup, şu değerlendirme ile sona ermektedir: “Kıbrıs’taki idare değişikliğini Yunan hükümeti ile Kıbrıslı Rumlar sevinçle karşıladılar. Zira Yunan hükümeti ve Kıbrıs Rumları, bunun Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına yol açacağını ümit ediyorlardı. Hatta, Kıbrıslı Piskoposlarından Kiprianos, Sir Wolseley’in gelişi münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, “İngiltere’nin, Yunan adalarında yaptığı gibi, anavatanımız Yunanistan’a bağlanmamız için bize yardım edeceği inancındayız. Bu yüzden İngiliz idaresini memnuniyetle karşıladık” demişti.” (38)    
            Bunu izleyen bölümler şöyledir:
            6. İngiliz idare teşkilatı (s.167)
            7. İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhakı (s.169)
            8. Lozan muahedesinde Kıbrıs (s.171)
            9. 1925 yılındaki değişiklik (s.172)
            10. 1931 isyanı. Burada isyanı belli başlı üç nedeni olarak şunlar sayılmaktadır:
            a) İngiltere’nin adada sömürgeci bir siyaset takip etmesi ve Asya ile Afrika’daki sömürgelerinde yaptığı gibi, mahalli muhtariyet konusunda en küçük hakları dahi tanımaması,
            b) Adanın iktisadi durumunun gün geçtikçe bozulması ve ekonomik krizin başlaması,
            c) Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması yolundaki sistemli propaganda . (s.173)
            11. 1931-1959 devresi. Burada, “İkinci Dünya Harbi, Kıbrıs bakımından iki önemli değişiklik getirdi” ifadesi yer almakta ve 1. AKEL adlı bir komünist partisinin kurulduğu, 2. İngiltere’de İşçi Partisi’nin iktidara geldiği belirtilmektedir. Ayrıca Kıbrıslı Türklerin KATAK adında siyasal bir parti kurduklarına değinilmekte ve Kıbrıslı Türklerin 1948 yılında sömürge hükümetinden şunları istedikleri kaydedilmektedir:
            1. Evkafın Türk cemaatine devri,
            2. Türk okullarının hükümetin mutlak kontrolünden çıkarılması ve okul komisyonları üyelerinin halk tarafından seçilmesi,
            3. Türk cemaatinin bir müftü seçmesine müsaade edilmesi,
            4. Veraset kanunlarının hazırlanması,
            5. Şer’i mahkemelerinin kaldırılması, yeni ve modern bir aile kanununun hazırlanması ve modern aile mahkemelerinin kurulması. (s.177)
            Bu bölümde ayrıca, Kıbrıslı Rumların Yunanistan’la birleşme (enosis) faaliyetlerine değinilmekte, Yunanistan ve Türkiye’nin tutumları, 1954 ile 1959 yılları arasındaki gelişmeler (s.181-194) ve Garanti ve İttifak Anlaşmalarının özeti (s.195) verilmektedir. Kıbrıs’ı idare eden İngiliz Yüksek Komiser ve Valilerinin listesi ile İngiliz idaresi ile ilgili bölüm sona ermektedir. (s.196)
            Bu kitabın yazarının yaklaşımı da genelde şovenist olarak değil de, milliyetçi olarak nitelendirilebilir. Kitabın arka kapağında, objektif bir Kıbrıs tarihinin bulunmadığı ve bu kitabın yabancı tarihçilerin tekelini kırarak,  bu boşluğu dolduracağı vurgulanmaktadır. Kitap, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanmıştır.
            1967 yılında da, Kıbrıslı bir Türk coğrafya öğretmeni olan Ali Beyoğlu tarafından Lefkoşa’da “Kıbrıs Coğrafyası” adlı 82 sayfalık bir kitap yayımlandı. Kitabın önsözünde, “Kıbrıs Türk kültürüne bir katkı” olarak yazıldığını kaydetmesine karşın, bu kitap da okullarda ders kitabı olarak kullanılmadı.
            Her iki kitabın kaynakları arasında, özel komisyonlar tarafından teksir halinde hazırlanmış, ama ders kitabı olarak kullanılmamış olan şu çalışmalar da yer almaktaydı: Kıbrıs Tarihi Notları-Üç kısım, Lefkoşa 1962 ve Kıbrıs Coğrafyası-Üç kısım, 1962. Kıbrıs Türk Maarif Dairesi, Yurttaşlık Bilgileri adında üçüncü bir kitap daha hazırlamış, ama bu kitapların üçü de, öğrenemediğimiz nedenlerle resmen kitap olarak bastırılıp, kullanılamamıştı.
            Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun yeni başkanı Vehbi Zeki tarafından Kasım 1970’de, yeni bir “Kıbrıs Tarihi” kitabı yayımlandı. 180 sayfalık bu kitap, 1 Şubat 1971 tarihinde Kıbrıs Türk Maarif Dairesi tarafından, ortaokulların 1., 2. ve 3. sınıflarında okutulmak üzere  “ders kitabı” olarak onaylandı. Bu ders kitabının günümüze kadar 10’dan fazla baskısı yapılmış olup, hâlâ daha okullarda kullanılmaktadır.
            Bu kitabın iki bölümü, Kıbrıs’ta İngiliz yönetimini anlatmaktadır. 8. bölümün başlığı “Kıbrıs’ta İngiliz egemenliği”dir. Dersin genel anahatları, ilgili sorularla 13 kısım halinde özetlenmektedir.
            Kitabın 103. sayfasında, Rauf Denktaş’ın “Kıbrıs: 12’ye 5 kala” adlı kitabından bir alıntı yer almaktadır ve Osmanlı bayrağının indirilmesi törenini anlatmakta olup, şöyle sonlanmaktadır: “Mübalağa etmeden denilebilir ki bu bayrak merasimi ile Kıbrıs’ta Türk-Rum cemaatlarının siyasi ip çekişmesi de başlamış bulunuyordu.” (s.105)
            1931 ayaklanmasının nedeni bu kitapta şöyle verilmektedir: “Rumlar aslında “ilhak” için bir isyan tasarlıyorlardı. Bütçe meselesi, isyan çıkarmak için bir bahaneden ibaretti.” (s.107)
            Vergi Bedevi, kitabında İngilizcedeki “Legislative Council”ın Türkçe doğru tercümesi olan “Kavanin Meclisi” deyimini kullanırken, Vehbi Zeki, bunu “Teşrii Meclis” olarak kullanmaktadır. (s.107) Oysa bu Meclis, Kıbrıs Türkleri arasında bu adla bilinmemektedir. Yazar bunu, belki de Türkiye’de yayımlanmış kitaplardan aktarmıştır.
            Metnin devamında KATAK’a bir atıf vardır, ama şu ekleme yapılmaktadır: “Çok geçmeden parti üyeleri arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine Dr.Fazıl Küçük ve arkadaşları partiden ayrılarak Kıbrıs Milli Türk Halk Partisi’ni kurdular. 1948’de bu iki parti Kıbrıs Milli Türk Birliği adı altında birleştiler.”     (s.109)
            Kıbrıs sorununda Macmillan Planı’na kadar olan diğer siyasal gelişmeler de anlatılmaktadır. Sayfa.114’de “EOKA tedhiş teşkilatının hücumuna uğrayan Türk köyleri (1955-58)”nin bir haritası yer almaktadır. Metinde ise şöyle denmektedir: “Birçok Türk köyleri EOKA canilerinin hücumlarına uğrayarak tahrip edildi.” (s.113) Metin şöyle devam etmektedir: “Bu arada 27-28 Ocak 1958 tarihinde Türkler, belediyelerin ayrılması ve “taksim” lehinde bir miting tertiplediler. Fakat başka hiç bir art düşüncesi olmayan bu miting, İngiliz askerlerinin vahşice saldırısına uğradı. Bunun neticesinde hiçbir suçu olmayan 7 soydaşımız şehit edildi.. Bundan sonra, Anavatan’da Kıbrıs için mitingler düzenlendi. Ada, kana boyanırken İngiltere Başbakanı MacMillan Kıbrıs’ın idaresi için yeni teklifler ileri sürdü. (19 Haziran 1958)” (s.112)
            Mayıs-Haziran 1958’deki bu önemli olaylar, Bedevi’nin kitabında ise başka bir yönü ile verilmektedir:
            “Bu olay, Kıbrıs’taki gerginliğin son derecede artmasına sebep oldu ve ada Türkleri galeyana geldi... (Türkiye’de) Taksim fikri bir kere daha kuvvet kazandı...Türk gençliği, Kıbrıs’ta sivil bir harbin çıkması ihtimali belirince “Gönüllü Kampanyası” açtı... 25.000 Türk genci Kıbrıs Türkleriyle omuz omuza savaşmak maksadıyle Kıbrıs’a gelmek üzere müracaat etti... (s.188) İlk miting 8 Haziran’da İstanbul’da yapıldı. 300.000 kişinin katıldığı bu mitingi diğer 7 şehirdeki mitingler izledi (s.189) Kitabın 190-191. sayfalarında da Haziran-Ağustos 1958’de şehit edilen Kıbrıslı Türklerin adları verilmektedir.
            Vehbi Zeki 9. bölümde (s.117-124)  “Kıbrıs ihtilafına hal çaresi bulunması”nı anlatmaktadır. Zürih ve Londra andlaşmalarının bir özeti ise,  s.118-121’de verilmektedir.
            Türk askerlerinin Kıbrıs’a gelişi, s.121’de şu cümlelerle verilmektedir:
            “82 yıllık bir ayrılıştan sonra, 16 Ağustos 1960 tarihinde kahraman Türk ordusunun temsilcisi olan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı, Türk Kıbrıs’a yeniden çıktı.”
            Konuyla ilgili olarak ayrıca Rauf Denktaş’ın “Kahraman Mehmetçiklerimize hitaben Kıbrıs Türkleri adına yaptığı konuşma”dan bir bölüm aktarılmaktadır. (s.122-123)  Vehbi Zeki bu bölümü Türk Alayı’nın 4 tane resmi ile süslemekte ve şöyle yazmaktadır: “82 yıllık ayrılıştan sonra, Türk askeri, bir daha adadan çıkmamak azmi içinde tekrar Türk Kıbrıs’a ayak basmış oluyordu.” (s.124)
            Vehbi Zeki’nin kitabında, iki buçuk sayfalık kısa bir bölümde “İngilizler devrinde Kıbrıs’ta eğitim” hakkında bazı bilgiler verilmektedir (s.114-116). Bölüm şöyle sonlanmaktadır: “İngiliz devrinde genel olarak Türk okulları büyük baskı altında bulunduruluyordu. Hatta okullarda Atatürk ve diğer Türk büyüklerinin resimleri kaldırılarak, yerine İngiliz kralı ve büyüklerinin resimleri konuldu. Okullarımızda İngiliz bayrağı çekilir ve Kral Marşı okutturulurdu. İngiliz hükümetinin bütün baskısına rağmen, vefakâr Türk öğretmeni, gençliği, Atatürk devrimlerine bağlı olarak yetişti.” (s.116)
            Kıbrıs Türk liselerinde Vehbi Zeki Serter ile Ozan Zeki Fikretoğlu tarafından yazılmış ve ilk basımı 1982’de Lefkoşa’da yapılan “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi (1878-1981) adlı kitap ders kitabı olarak okutulmaktadır. Bu kitap, daha önce üç cilt halinde yayımlanmış ve sırasıyla 1878-1959, 1959-1963 ve 1963-1975 yıllarını kapsamıştı. Yazarı Dr.Vehbi Zeki Serter ise, o zamanki Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanlığında Teftiş Dairesi Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Maarif Müdürlüğünün 25 Haziran 1973 tarihli kararı ile Orta dereceli okullarda İnkılâp Tarihi derslerinde “Yardımcı Ders Kitabı” olarak kabul ve tavsiye edilmiştir. İlginçtir, kitabın 1973 yılında yapılan ilk basımında, “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi, Cumhurbaşkan Muavini ve Türk Yönetimi Başkanı Sayın Rauf R.Denktaş tarafından tetkik edilmiştir” şeklinde bir not bulunmaktadır. Kitabın ilk basımı ayrıca, o yıla denk gelen  Türkiye Cumhuriyetinin 50. Yıldönümüne armağan edilmişti. 
            Bu üç ciltlik çalışmanın kısaltılmış bir özeti, 1982 yılında 104 sayfa halinde ders kitabı olarak basıldı. Kitap, bu defa Serter yanında Eğitim Bakanlığı Talim-Terbiye Dairesi Müdürü olan Ozan Zeki Fikretoğlu’nun da imzasını taşımaktaydı. “Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi (1878-1981)” başlıklı kitap, “Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanlığının 14 Ocak 1982 tarihli genelgesi uyarınca Lise 1, 2 ve 3. sınıflar için “ders kitabı” olarak kabul edildi.
            İngiliz dönemi bu kitapta üç bölüm halinde incelenmektedir: Ünite 2 (İngiliz Yönetiminde Kıbrıs), Ünite 3 (1956-1959 dönemi) ve Ünite 4 (Geçici dönem (Şubat 1959-Ağustos 1960).
            Bu kitapta daha önce sözü edilmemiş yeni olaylara yer verilmektedir. Örneğin 1 Mayıs 1931’de toplanan Kıbrıs Türk Milli Kongresi ve Kıbrıslı Türklerin İngiliz yönetiminden talep ettikleri hususlar (s.12-13).
            İngilizlerin 1931 isyanından sonra aldığı önlemler s.13’de verilmekte ve yazar şu yorumu yapmaktadır:
            “Böylece sömürge yönetimi, isyan eden Rumlarla birlikte yasalara saygılı Türk toplumunu da cezalandırıyordu. Özellikle eğitim kurumu üzerinde hissedilen yasaklamalara karşı, fedakâr Türk öğretmeni direnecek, okullarda Türklük değerleri gizliden gizliye öğrencilere aktarılacaktır.” (s.13)
            1950 Plebisitine Kıbrıslı Türklerin tepkileri, Türkiye hükümetinin Kıbrıs’a ilişkin görüşü, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun kurulması, 1957 yılı sonunda, İngiliz Sömürge Hükümetindeki Başsavcılık görevinden istifa eden Rauf R.Denktaş’ın Federasyon’un yeni başkanı olması değinilen diğer olaylardır. (s.15-16) 1951 ile 1955 yılları arasındaki olaylara da daha sonra değinilmektedir. Londra Konferansı ile ilgili ayrı bir başlık yer almaktadır. (s.23-36)
            3. Ünitede 1956, 1957 ve 1958 yıllarındaki gelişmeler anlatılmakta ve Zürih-Londra Anlaşmaları ile son verilmektedir. (s.23-36)
            4. Ünite kısa olup, sadece 3 sayfadır. Yeni Cumhuriyetteki mevkiler için yapılan seçimler, Türk ve Yunan Alaylarının Kıbrıs’a çıkışı ve Cumhuriyet’in ilanının Rum basınındaki yankılarını kaydetmektedir. Kıbrıs Rum basını bu ilanı, adanın Yunanistan’a bağlanması olan nihai amaç için yeni bir başlangıç olarak değerlendirmekteydi.  
 
ELEŞTİRİLERE KARŞIN TEK KİTAP SALTANATI
            1970’den bu yana birçok yeni baskılar yapmış olan Vehbi Zeki Serter’in tarih ders kitapları konusunda birçok eleştiriler yapılmıştır, ama Eğitim Bakanlığının politikasında bir değişiklik olmamıştır. Kitapları okullarda satma yöntemi ile ilgili olarak yapılan bir eleştiri, bir gazeteye şu şekilde yansıtılmıştır:
            “Bize göre okullarımızda okutulan birçok gereksiz ders içinde en fazla ehemmiyet verilmesi gereken ders, Kıbrıs Türk tarihi dersidir. Ne acıdır ki, şanlı tarihimiz Vehbi Zeki’nin kitabı içinde yok olup gitmekte, yakın tarihimiz ise nerdeyse hiç işlenmemektedir. Eğitim Bakanlığı ise gerekli ödeneği ayırarak bu konuda kapsamlı bir kitap yayınlamak yerine, yandaşları Vehbi Zeki’nin yıllar önce yazdığı bir kitabı temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp körpe beyinlerin önüne sürmektedir.” (39)
            1990 yılında tarih ve sosyal bilgiler öğretmenleri için “Kıbrıs tarihi öğretiminde yeni yaklaşımlar” konulu bir seminer yapılmış, ama burada da şovenizm egemen olmuştur. (40)
            Ocak 1994’de Eğitim ve Kültür Bakanlığına atanan Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Mehmet Ali Talat, müfredatta bazı değişiklikler yapmaya çabalamış, ama şoven basın tarafından saldırıya uğramıştı. Veliler de Kıbrıs tarihi ile ilgili ders kitaplarını eleştirmişlerdi. Bunlardan birisi şu şikayeti yapmaktaydı: “Rum yapıyor gerekçesiyle, biz de çocuklarımıza şovenizm aşılamayalım. Kıbrıs tarih kitaplarının şovenist içeriği değiştirilmelidir.” Bu konuşma üzerine toplantının yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi, derhal polis tarafından basılmış ve bu “yıkıcı konuşma”yı yapan veli ile bakanın kimliği soruşturulmuştu. (41)
            Bu dönemde Hüdaverdi Öncan, Zekeriya Özdemir ve Nilgün Orhon Sağduyu adlı öğretmenler tarafından Ortaokul 1., 2. ve 3. sınıfları için hazırlanıp, 1995’de Bakanlık Yayını olarak Devlet Basımevi’nde bastırılan, 223 sayfalık “Kıbrıs Tarihi M.Ö.7000-M.S.1983” başlıklı ders kitabı da hükümet değişikliği ardından müfredata alınmamıştır.
            (Ahmet C.Gazioğlu tarafından lise 1. sınıfları için ders kitabı olarak yazılan “Kıbrıs Türk Tarihi-Türk  Dönemi (1570-1878)” adlı kitap (Lefkoşa 1995, 168s). ile orta dereceli okullar için hazırlanan “Kıbrıs Tarihi İngiliz dönemi (1878-1960) Bugünlere gelmek kolay olmadı” adlı kitaplar (Lefkoşa 1997, 173s.) da Vehbi Zeki Serter’in tarih kitaplarını tahtından indirememiş, ancak kaynak ve araştırma kitapları olarak  okunmaları KKTC Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye  edilmiştir.)             
            Kıbrıs Türk okullarında okutulan diğer bütün derslerin kitapları da Türkiye’den getirilmektedir. Bazı yıllarda bu ders kitapları adaya gecikmeli veya eksik olarak gelmektedir. (42) Örnek içerik olarak “Milli Coğrafya I” adlı ders kitabında, Kıbrıs’a iki buçuk sayfa ayrılmış olup, burada şöyle denmektedir: “Türklerin yaşadığı bölüm, Ada’nın kuzey kesimindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’dir.” (s.93) Adaya yaklaşım, “Yurdumuz Türkiye’den ‘Anavatan’ olarak söz ederler” (s.93) veya “Şimdi soydaşlarımız Kuzey Kıbrıs’ta 1983 yılında kurdukları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ve Anavatanlarının teminatı altında güven içinde yaşamaktadırlar” şeklindedir. (s.94) Geleceğe ilişkin görüşler ise, “Kıbrıs Türk tarafı, Ada’daki iki halkın ancak iki kesimli, iki toplumlu ve iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı federal bir çatı altında bir araya gelebileceklerine inanmaktadır. Bu durumun gerçekleşmesi, ancak Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle mümkündür” şeklinde verilmektedir. (43)
            TC Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin, 1993 yılında Ankara’da yapılan ve bütün Türki cumhuriyetlerin de katıldığı ortak tarih ve edebiyat komisyonunun toplantısına, Kıbrıs’ın neden çağrılmadığını belirtirken, “Kıbrıs’ı Türkiye’nin içinde düşündükleri için ayrıca temsilci çağırmaya gerek duyulmadığı” görüşünü dile getirmesi ilginçtir. Türkiye Eğitim Bakanlığı yetkilisi şu savı öne sürmüştür: “Kıbrıs, Türkiye’nin benimsediği müfredatı zaten uyguluyor, bu nedenle ayrı bir Kıbrıs temsilcisine gerek duyulmadı.” (44)
            Kıbrıs Türk tarih ders kitapları ve bu kitaplardaki İngiliz dönemi ile ilgili değerlendirmemiz burada sona ermektedir.
 
(28.4.-1.5.1994 tarihlerinde Almanya’nın Braunschweig kentinde, Georg-Eckert Uluslararası Ders Kitapları Enstitüsü ile Güneydoğu Avrupa Derneği tarafından düzenlenen “Cyprus in Textbooks-Textbooks in Cyprus” adlı uluslararası konferansta İngilizce olarak sunulan bildirinin Türkçesidir. Ara başlıklar yazar tarafından sonradan eklenmiştir.)
 
Notlar:
1. Zia, Dr.Nasim, Kıbrıs’ın İngiltere’ye Geçişi ve Adada Kurulan İngiliz İdaresi, Ankara 1975, s.79-80
2. Excerpta Cypria, Nicosia 1969, s.490).
3. Keshishian, Kevork K., Romantisches Zypern, Nikosia, s.35
4. An, Ahmet, Kıbrıs’ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-1997), Ankara 1997, s.3
5. Beckingham, C.F., “The Turks of Cyprus” adlı makale, The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol.87, Part 2, 1957, s.165-174
6. Süha, Ali, Kıbrıs’ta Türk Eğitimi, Birinci Milletlerarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 14-19 Nisan 1969- Türk Heyeti Bildirileri, Ankara 1971, s.224
7. agy, s.222
8. agy, s.223-224
9. agy, s.225
10. Orr, Captain C.W.J., Cyprus under British Rule, London 1972, s.122-123
11. Behçet, Hasan, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571968), Lefkoşa 1969, s.75
12. agy, s.79
13. Fedai, Harid, İlklerden bir kitap: Ziver Bey’in Kıbrıs Tarihi, Yeni Kıbrıs, Eylül 1989
14. Fedai, Harid, Ziver Bey’in Kimliği, Türk Bankası Kültür-Sanat Dergisi, Sayı:11, Kasım 1992
15. Fedai, Harid (Tanıtan:), Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası, Söz gazetesi, 20-23 Kasım 1984, Lefkoşa
16. Behçet, Hasan, Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571968), Lefkoşa 1969, s.86
17. agy, s.88
18. Orr, Captain C.W.J., Cyprus under British Rule, London 1972, s.
19. Persianis, Panayiotis K., Church and State in Cyprus Education, Nicosia 1978, s.91
20. Behçet, Hasan, agy, s.89, s.92
21. Fedai, Harid, Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi, Söz, 23-26 Kasım 1984
22. Kıbrıs Erkek Lisesi Mecmuası 1933-1934 Yıllığı, s.29
23. Behçet, Hasan, agy, s.93
24. agy, s.127, s.133
25. agy, s.97
26. Süha, Ali, agy, s.242
27. Tekakpınar, Kemal ve Demiray Doğasal, Dr.Fazıl Küçük (1906-1984), Lefkoşa 1991, s.702 ve s.728
28. Persianis, Panayiotis K., agy, s.170
29. Tekakpınar, Kemal ve Demiray Doğasal, agy, s.612
30. Tekakpınar, Kemal ve Demiray Doğasal, agy, s.719-720
31. Persianis, Panayiotis K., agy, s.172
32. Behçet, Hasan, agy, s.141
33. Persianis, Panayiotis K., agy, s.111
34. Tekakpınar, Kemal ve Demiray Doğasal, agy, s.765
35. Behçet, Hasan, agy, s.106
36. agy, s.108-109
37. Süha, Ali, agy, s.228
38. Bedevi, Vergi, Kıbrıs Tarihi, Lefkoşa 1966, s.167
39. Metin Semerci, Vatan, 5 Kasım 1992, ayrıca Avrupa, 19 ve 20 Eylül 1997, 31 Ekim 1997, 18 Ekim 1998
40. Halkın Sesi, 15 Şubat 1990
41. Kıbrıs, 2 Şubat 1994
42. Kıbrıs, 9 Ekim 1993
43. Orta Okullar için Milli Coğrafya I, 4. basılış, Ankara 1992,s.94
44. Cumhuriyet, 31 Mart 1993  
                                                                                                                    Hiç yorum yok:

Yorum Gönder