8 Aralık 2012 Cumartesi

KIBRIS'TA TARİH ÇALIŞMALARI

                                                                                       
Ahmet An

Gerek Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi’nin Başpiskoposluğu ve manastırlarına ait kronikler, gerekse Osmanlı dönemine ait el yazmaları konumuz dışında tutulacak olursa, basılmış kitap olarak bir Kıbrıslının kaleme aldığı, Kıbrıs tarihini kaydeden ilk eser Arhimandrit Kipriyanos tarafından, Rumca yazılan “İstoria hronologiki dis nisu” (Adanın Kronolojik Tarihi) adlı eserdir. Osmanlı yönetimi altındaki Kıbrıs’ta henüz basımevi olmadığı için, bu kitabın ilk basımı 1788 yılında Venedik’te yapılmıştı.
İngilizlerin 1878’de Kıbrıs’ın yönetimini devralmaları ardından, adada ilk basımevinin kurulması üzerine,  Kıbrıs’ta basılan ilk kitap olarak Kipriyanos’un sözü edilen eserinin Larnaka’da 1880’de gerçekleştirilen ikinci basımını görürüz. (Bak. Ahmet An, Kıbrıs’ta yayımcılığın başlangıcı ve Kıbrıs Türk Bibliyografyası (1878-1939), Yeni Kıbrıs, Ocak 1987)
Eski Türkçeyi çok iyi bilen bazı Kıbrıslı Rum yazarların, Kıbrıs’taki İngiliz yönetiminin başlarında Kıbrıs Rum gazetelerinde birçok türkolojik makale ve araştırmalar yayımladıkları kaydedilmiştir. Kıbrıslı Rum tarihçi Kostas P.Kyrris, örnek olarak şu makaleleri vermektedir:
Stasinos gazetesinin 22.12.1883 tarihli sayısında çıkan İ.K.Peristianis ile Naim Efendi’nin birlikte hazırladıkları, Sultan Aziz’in, Sina Manastırı ile ilgili, 21 Sefer 1289 tarihli bir fermanının  Rumca tercümesi. Foni tis Kipru gazetesinin 13.1.1884 tarihli sayısında yayımlanan Chr. Papadopulos’un “Adalara ait imtiyazlar hakkında” başlıklı makalesi. Bundan sonraki yıllarda da İeron. K.Peristianis, K.Myrianthopulos, A.K.İndianos, Loizos Filippu ve başkaları, Kıbrıs tarihiyle ilgili bazı Osmanlı belgelerini Rumcaya çevirip Elefteria, İsotis, Foni dis Kipru gibi gazetelerde ve dergilerde yayımlamışlardır. (Bak.Costas P.Kyrris, Peaceful Coexistence in Cyprus under British Rule (1878-1959) and After Independence: An Outline, Nicosia 1977, s.29-30)
Aslen Yunanlı olup Kıbrıs’ta bir süre yaşamış olan Filios Zannetos’un, 1910-1912 yıllarında Larnaka’da bastırdığı 3 ciltlik “Kıbrıs Adasının Tarihi” adlı eseri de anılmalıdır.
Yine Larnaka’da N.G.Kyriazis tarafından 1923 ile 1937 yılları arasında çıkarılan “Kipriaka Hronika” dergisi ile 1935’de yayımladığı “Kıbrıs Bibliyografyası” önemli çalışmalardır. 1936 yılında Kıbrıslı Rumlar tarafından kurulan “Kıbrıs Araştırmaları Derneği”nin yayın organı olan “Kipriake Spude” dergisi de, adanın tarihi ile ilgili birçok makale yayımlamıştır.
Cumhuriyet’in ilanı ardından, 1962’de kurulan Kıbrıs Araştırma Merkezi’nin 1965 yılından başlayarak günümüze kadar yayımladığı 50’ye yakın kitap ve belge toplamı ile “Epeteris” adlı yıllıklarından da söz edilmelidir. (Bak.Ahmet An, Kıbrıs’taki Araştırma Merkezleri, Rum Kesimindeki Merkez, Yeni Kıbrıs, Aralık 1986) 
           
                                  Kıbrıslı Türklerde tarih çalışmalarının geçmişi
Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan Kıbrıs tarihi ile ilgili tarih çalışmalarına gelince: Bu bölümde, sadece kitaplaşmış çalışmalardan nicelik olarak, sadece isimlerini anarak söz edeceğiz. Kitapların nitelik olarak,  içeriklerinin değerlendirilmesine gidilmeyecektir. Bu değerlendirmelerimizin nerede yayımlandığına ilişkin bilgiler, parantez içinde verilecektir.
Kıbrıslı Türkler tarafından adada basılan ve Kıbrıs tarihiyle ilgili ilk Türkçe kitap, bir Osmanlı yazarı olan Ziver Bey’in “Kıbrıs Tarihi” adlı eseridir. Mirat-ı Zaman gazetesi matbaasında 1895 yılında basılmış olan bu eser, Kıbrıs’ın tarihini anlatan ilk Osmanlı kitabıdır. (Bak. Ahmet An, Kıbrıs'ta Türkçe Basılmış Kitaplar Listesi (1878-1997), KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları No.41, Ankara 1997) Midilli doğumlu olan yazar, kitabın önsözünde, “Kıbrıs’ı görmeden onun tarihini yazma durumunda kaldığı için” üzüntüsünü belirtmektedir. 100 sayfalık bu kitapta, eski çağlardan Lüzinyanlar devrinin sonuna kadar olan dönem anlatılmakta olup, son başlık altında Kıbrıs’ı Osmanlılardan İngilizlere devreden anlaşma, ana çizgileriyle özetlenmektedir. (Kitapla ilgili tanıtıcı yazı için Bak. Harid Fedai, İlklerden bir kitap, Ziver Bey’in Kıbrıs Tarihi, Yeni Kıbrıs, Eylül 1989 ve Harid Fedai, Ziver Bey'in Kimliği, Türk Bankası Kültür-Sanat Dergisi, Sayı:11, Kasım 1992))                              
           
                         Bir Kıbrıslı Türk tarihçi tarafından yapılan ilk çalışma
1906 yılında Lefkoşa'daki Foni dis Gipru Matbaasında 65 sayfalık "Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası" adlı bir tercüme çalışması yayımlanmış bulunan Kıbrıs Maarif Dairesi Ketebesinden İbrahim Hakkı'nın 1920 yılında, Kıbrıs Mekatib-i İslamiyesi Müfettişi olarak, Lise tarih muallimi Mustafa Mithat ile birlikte "Muhtasar Kıbrıs Coğrafyası ve Muhtasar Kıbrıs Tarihi" adlı bir kitap yayımladığını görürüz. Kitap, Kıbrıs'ta değil de, İstanbul'daki Orhaniye Matbaasında bastırılmıştır. Tabi ve Naşiri: Tüccarzade İbrahim Hilmi, Mahalli tevzii: Kıbrıs'da Leymosun kasabasında kitabcı Hasan Veli Efendi'dir. (Tanıtımı için Bak. Harid Fedai, Söz gazetesi, 24-26 Kasım 1984)
1930'lu yıllara gelinceye kadar herhangi bir tarih kitabının basıldığını saptayamadık. Yalnız 1926 yılında Lise tarih öğretmeni Mustafa Mithat'ın "Muhtasar Kıbrıs Tarihi" adlı bir kitabının Lefkoşa'da basıldığına ilişkin bir bilgi var. Bunun, aynı adla "Muhahhedat Mecmuası Cilt:3-4"de yayımlanmış çalışmasının ayrı baskısı olduğu sanılmaktadır.
İlk baskısı on yıl önce İstanbul'da yapılan İbrahim Hakkı ve Mustafa Midhat'ın kitabının, 1930'da, Lefkoşa'daki Birlik Matbaasında "Mekteplere mahsus Küçük Kıbrıs Coğrafyası ve Küçük Kıbrıs Tarihi" adıyla (73 s.) M.Seyfi Kitabevi tarafından ikinci basımı yapılır (25.2.1930.) Aynı eserin üçüncü basımı yine M.Seyfi tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilir (2.10.1931)
           
                                               Önemli bir saptama
Mustafa Mithat Bey’in eşi olan Ulviye Hanım, 24 Ağustos 1935 tarihli Ses gazetesindeki bir makalesinde, o yıllardaki tarih çalışmalarıyla ilgili olarak bize şu bilgileri vermektedir:
“İşittiğime göre Kıbrıs tarihinin Rum cemaatına ait olan kültür kısmı tamamıyle mazbutmuş. Rumlar, kültür tarihlerini muhtelif eserlerle tesbit etmişler ve gelecek nesillerin istifadesi için hazırlamışlar. Buna mukabil Türkler şimdiye kadar bu mevzuu düşünmemişler bile! Zaten Kıbrıs Türkleri Kıbrıs tarihinin her safhasını ihmal etmişler. Hani Kıbrısın bir Edebiyat Tarihi? Hani bir İdare Tarihi? Umumi Tarihi bile bir mektep kitabından ibaret.
Kültür Tarihimiz hakkında şimdiye kadar yazılan yegane yazı, geçen sene Lise mecmuasında lisenin tarihine dair yazılan kısa makaledir. Kültürümüzün beşiği olan ilk okullarımızın terakki devirlerini gösteren bir makaleye çok ihtiyacımız var.”
Ulviye Hanım’ın sözünü ettiği makale, eşi Mithat  Bey’in “Kıbrıs Erkek Lisesi Mecmuası, 1933-1934 Yıllığı”nda çıkan “Lisenin Tarihi” (s.107-127) başlıklı yazısıdır. (Bak. Ahmet An, Kıbrıslı Türklerde Kimlik Araştırmalarının Geçmişi, Yeni Düzen gazetesi, 26 Eylül 1994)
           
                                              Birinci el kaynaklara dayanan ilk eser
Belki de bu boşluğu doldurmak amacıyla olacak, 1939 yılında Lefkoşa’da yayımlanan yeni bir tarih çalışması, yine Erkek Lisesi’nin tarih öğretmenlerinden olan Halil Fikret Alasya’nın “Kıbrıs Tarihi (M.E.1450 - M.S. 1878) ve Belli Başlı Antikiteleri” adlı eseridir (174s.). Osmanlı belgeleri ile Kıbrıs’taki Başpiskoposluk Arşivindeki Rumca belgeleri kullanan ilk Kıbrıslı tarihçilerden biri olan Alasya, o sıralarda Lefkoşa’daki Başpiskoposluk kütüphanecisi ve arşivcisi olan Konstantin Myrianthopulos’un yardımıyla birçok belgeyi incelemiş ve onunla Osmanlı dönemiyle ilgili olarak fikir alış-verişinde bulunmuştu. (Bak. C.P.Kyrris, agy)
Alasya daha sonra Kıbrıs’tan Türkiye’ye göç etmişti. Türkiye’ye göç etmiş bir başka Kıbrıslı Türk olan İsmet Konur, Denizli Lisesi’nde tarih öğretmenliği yaparken, 1938’de İstanbul’da “Kıbrıs Türkleri” adında bir kitap yayımlamış (201s.) ve kitabın ilk 22 sayfasını, Kıbrıs’ın tarihine ayırmıştı. Ama yazarın Kıbrıs'taki yönetime eleştirel yaklaşımı nedeniyle, kitabın adaya girişi yasaklanmıştı. 18 Ekim 1938 tarihli Söz gazetesinde konuyla ilgili şu haber yer almaktadır:
"Cuma günü neşredilen resmi gazetede ilan edildiğine göre, Türkiye'de basılıb neşredilen "Kıbrıs Türkleri" adındaki kitabın adamıza idhali kati surette yasak edilmiştir. Polis idaresi bazı ticaretane ve müesseselerde araştırmalar yapmış fakat bu kitabı bulamamıştır. Kitabın müellifi Denizli Tarih öğretmeni İsmet Konur'dur."
Konur’un ikinci kitabı, 1946 yılında Adana’daki Seyhan Basımevi'nde yayımlanmış olup, “Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’taki Türk Eserleri” adını taşımaktadır (108s.) Bu kitabın Kıbrıs'taki satışı ise engellenmemişti. 
           
                                         İlkokullar için tarih kitabı
İngiliz Sömürge Yönetimine bağlı Kıbrıs Maarif Dairesi tarafından ilkokulların 5. ve 6. sınıfları için hazırlanan ve Londra’daki Longmans and Green Co.Ltd’de resimlendirilerek, 1951'de bastırılan iki kitaplık bir tarih çalışması daha vardır. Reşat Kazım, 1952 yılında yayımlanan “Türk ve Kıbrıs Tarihi” isimli esere dair” başlıklı bir makalesinde, bu kitapla ilgili olarak bize şu bilgileri vermektedir:
“Türk Tarihi" kısmı, bundan 4 yıl önce Vadili Başöğretmeni Osman Şakir ile müştereken yazılmıştır...Hazırlarken dayandığımız tarihi materyal; büyük Türkolog Dr.Rıza Nur’un 12 ciltlik Türk Tarihi ile Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı 4 ciltlik Tarih kitapları olmuştur...Kıbrıs Tarihi’ni zamanın Maarif Müdürü Mr.Sims yazmıştır.” (Halkın Sesi, 10 Aralık 1952)
İlkokul öğretmeni olan Fikri Karayel de, “Halk ve Çocuklara Resimli Kıbrıs Tarih Bilgisi” adlı kitabını  1951'de Lefkoşa’daki Bozkurt Basımevinde bastırmıştır.
           
                                       Federasyonun sonuçsuz kalan girişimi
1957 yılı sonuna gelindiğinde, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nun “Kıbrıs Türklerinin Sosyal Tarihi” adı altında Türkçe ve İngilizce bir kitap yayımlamak fikrinde olduğunu öğreniyoruz. Federasyon tarafından yayımlanan konuyla ilgili bir duyuruda şöyle denmekteydi:
“Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, “Kıbrıs Türklerinin Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmesi” ismi altında Türkçe ve İngilizce bir kitap yayınlamak fikrindedir...1878’den bu güne kadar sosyal, ekonomik ve kültürel hamlelerimiz nelerdir; bugünkü duruma karşı dün nasıldı? Her Kıbrıs Türkü bu sahalardaki gelişme tarihçesini bilmelidir. Kıbrıs Türklerini tetkik etmek isteyen ecnebilere bugünkü gelişmenin hangi şartlar altında elde edildiğini gösterebilmeliyiz... Sosyal Tarihi yazılmamış hiçbir cemaat tasavvur edilemez. Münevverlerimizin yardımı ile bu büyük boşluğu doldurmağa çalışmak Federasyonun bir vazifesidir. Yardımlarınıza muhtacız. Yazılar Türkçe veya İngilizce gönderilebilir. Elinizde Kıbrıs Türklüğü hakkında yazılmış kitap veya broşürler varsa, bunları lütfen Federasyon Sekreterliğine gönderiniz. Lazım gelen malumat alındıktan sonra size kitap veya broşürünüzü iade etmeği taahhüt ediyoruz.” Duyuruda devamla, bu şekilde hazırlanacak kitabın, yayımlandıktan sonra, federasyon yararına satışa çıkarılacağı belirtilmekte ve başvuruların yapılacağı adres verilmekteydi. (Bozkurt, 9 Kasım 1957)
Bu duyurudan üç ay sonra yapılan “25 Kıbrıs Liralık anketin neticesi” başlıklı bir başka açıklamadan ise şu bilgileri elde ediyoruz:
“Pek değerli doktorumuz Dr.Tahsin Gözmen’in göndermiş olduğu yazı muhteviyatı ve uzunluğu dolayısıyle hazırlanmakta olan Sosyal Tarihimiz’e ayrılmıştır. Esaslı bir tetkik ve uzun bir tecrübeye dayanan bu yazıyı “SOSYAL TARİH”imizde bekleyiniz.”
Yine K.T.Kurumları Federasyonu tarafından “Yarına Doğru” adlı bir eserin yayımlanmak üzere olduğu bu gazete haberinde şöyle duyurulmaktadır:
“Bu eser Kıbrıs Türklüğünün sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma davasını ilgilendiren yazıları ihtiva ederek, Kıbrıs’ın her köşesinde Federasyon yararına satışa arzolunacak, Türkiye’nin bütün şehirlerine, ticaret odalarına ve konsolosluklara gönderilecektir.” (Halkın Sesi, 20 Şubat 1958)
Ne yazık ki her iki eser de basılamamış, yapılan hazırlık çalışmalarının akibeti hakkında da herhangi bir  bilgi elde edilememiştir.
1950’li yılların sonunda basılan bir başka tarih çalışması, o sıralarda Mağusa’daki Namık Kemal Lisesi’nde görev yapmakta olan Türkiyeli tarih öğretmeni Hüseyin Metin’e aittir. “Kıbrıs Tarihine Toplu Bir Bakış” adlı bu kitap (244s.) Lefkoşa’da K.T.Kurumları Federasyonu tarafından 1959’da bastırılmıştır. Yazar, kendisiyle yapılan bir söyleşide, Kıbrıslı Türkler hakkındaki çalışmalarına, 1956’da Kıbrıs’a tayin edilmezden önce, Adana’da başladığını ve 34 ay süreyle Ankara’daki Milli Kütüphane’de çalıştığını belirtmekteydi. (Nacak, 6 Kasım 1959)  
           
                                   Cumhuriyet dönemindeki tarih çalışmaları
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilan edildiği 1960 yılında ise, Atatürk Enstitüsü tarih öğretmeni Ahmet C.Gazioğlu’nun “İngiliz İdaresinde Kıbrıs-Statü ve Anayasa Meseleleri (1878-1960)” adlı çalışması yayımlanmıştır. İstanbul’da basılan bu kitap (320s.), uzun yıllar konusunda yazılmış tek kaynak kitap olarak kalmıştır. Kitabın önsözünde “ileride çıkacak ikinci ciltte “Enosis Mücadeleleri ve Türklerin Tepkileri” ve üçüncü ciltte de “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Gelişmeler”in inceleneceği duyurulmuş olmasına karşın, ikinci cilt ancak 36 yıl sonra yayımlanabilecektir.
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi’nin Basın İrtibat Bürosu Yayınları adı altında 1961-62 ve 63 yıllarında teksir olarak yayımlanan Kutlu Adalı’’nın üç adet “Köy Raporları” ile 1963’de yayımladığı “Dağarcık- Geçtiğim Köylerden Notlar” adlı kitabı, Kıbrıslı Türklerin köy yaşamı ve köylerinin tarihsel geçmişi üzerine değerli çalışmalar olmuşlardır.
Bir de Türk Maarif Dairesince görevlendirilen özel bir komisyon tarafından hazırlanmış olan “Kıbrıs Tarihi Notları I-II-III” başlıklı ve 1962 yılında teksir halinde yayımlanmış bir tarih çalışması daha yapılmıştır. Ama bu metinler, öğrenemediğimiz nedenlerle okullarda okutulmamıştır.
1959 yılında “Türk Tarihi İçinde Kıbrıs” başlıklı bir kitap yayımlama kararı almış olan Türk Tarih Kurumu’nun, 7 Nisan 1961’de, “Kıbrıs’ın objektif bir tarihini yazmak için incelemelerde bulunmak üzere” bir profesörler heyetiyle Kıbrıs’a geleceğine ilişkin haberi basından öğreniyoruz. Heyette şu profesörler var: Şinasi Altındağ, Halil İnalcık, Tayyip Gökbilgin, Bekir Sıtkı Baykal ve Kurum Asbaşkanı Faik Reşit Unat (Bozkurt, 31 Mart 1961).
16 Nisan 1961 günü, sözü edilen heyet adadan ayrılmazdan önce, Lefkoşa’da yapılan bir toplantıda “Kıbrıs’taki 350 yıllık Türk idaresiyle ilgili belgeleri değerlendirmek amacıyla” bir Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun kurulması için kurucu heyet seçilir (Bozkurt,17 Nisan 1961).
           
                                       Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
2 Temmuz 1961’de ise “Tarihimize ait kaynakları inceleyip yayımlayacak olan Kıbrıs Türk Tarih Kurumu” resmen kurulur. İlk Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşturulur: Nazım Ali İleri (Başkan), Ali Süha ve Vergi Halil Bedevi (Başkan Yardımcıları), Kemal Durmuş (Genel Sekreter), M. Naim Aytaçoğlu (Sayman), Fikri Karayel ve H. Zihni İmamoğlu (faal üyeler). Denetleme Kurulu: Hizber Hikmet, Göral Mustafa, Özer Kutbittin. Haysiyet Divanı: Zeki Gündüz, Ali Haydar, İbrahim Necmi. (Bozkurt, 3 Temmuz 1961)
Türk Tarih Kurumu Heyeti üyelerinden olan Prof. Halil İnalcık, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu’nun faaliyet konuları olarak şunları belirleyip önermişti:
“1. Kıbrıs Türk Müze ve Kütüphanesi’nin kurulması, 2. Ada üzerinde Türk devri eserlerinin tesbiti ve muhafazası, 3. Yazılı kayıtların aranması, tesbiti ve muhafaza altına alınması, 4. Derneğin yılda bir defa bir dergi çıkarması.” (Halkın Sesi, 10 Mayıs 1961)
Prof. İnalcık şöyle demekteydi: “Kıbrıs’taki konferansımda da söylediğim gibi, Kıbrıs’taki kadı tutanakları yardımı ile Kıbrıs tarihini bütün teferruatı ile meydana çıkarmak mümkündür. Fakat bunun için uzun çalışma gerektir. Ben bu çalışmayı Kıbrıs Türklerinin genç tarihçilerinden bekliyorum.” (Nacak, 5 Mayıs 1961)
Ancak  Kıbrıs Türk Tarih Kurumu, bir tabela örgütü olmanın ötesine geçemez. Türk Tarih Kurumu da sonraki yıllarda Kıbrıs sorununun yeniden alevlenmesine karşın, herhangi ciddi bir eser ortaya koyamaz.
Kıbrıs Türk Tarih Kurumun ilk yayını olarak Aralık 1965’de yayımlanan (Ocak ve Mayıs 1966’da 2. ve 3. baskılarını yapmıştır) ve dönemin Kurum Başkanı olan lise tarih öğretmeni Vergi H.Bedevi’nin “Başlangıçtan zamanımıza kadar Kıbrıs Tarihi” adlı ders kitabı (226s.), bu kurumdan günümüze kalan tek adı anılmaya değer eserdir. Kitabın arka kapağındaki tanıtma yazısında şöyle denmektedir: “Kıbrıs Türk Tarih Kurumu dilimizde, tarih ve arkeolojinin bugünkü durumuna göre yazılmış, objektif bir Kıbrıs Tarihinin bulunmamasından dolayı her gün daha ziyade duyulan eksikliği, bu eserle kısmen olsun karşılamak ve üzerinde yaşadığımız bu toprakların tarihini yabancı tarihçilerin inhisarından kurtarmak imkanını bulmanın bahtiyarlığı içindedir...Kıbrıs Tarihi, bu adanın mazisini Türk gençlerinin önüne sermek suretiyle, onların bugünün olaylarını gerçek yönleriyle kavramalarına da yardımcı olacaktır.”
1969 yılında yayımlanmış olan öğretmen Hasan Behçet’in “Kıbrıs Türk Maarif Tarihi (1571-1968)” adlı çalışması ise (330s.), konusunda tek eser olmayı sürdürmektedir.
           
                                          İlk Kiproloji Kongresi
Yine 1969 yılı içinde, Lefkoşa’da, Kıbrıslı Rumlar tarafından düzenlenen Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, 14-19 Nisan 1969 tarihlerinde toplanır. Kongreye, çeşitli ülkelerden bilim adamları yanında, 11 Türkiyeli, 8 de Kıbrıslı Türk bildiri sunarlar. Bunlardan H. Fikret Alasya ile Beria R. Özoran Türkiye’de yaşamakta olan Kıbrıslılardır. Diğer Kıbrıslı Türkler ise şunlardır: Vergi H. Bedevi, M. Zeka, M. Kemal Dizdar, Ali Süha, Hakkı M. Atun ve Cevdet Çağdaş. Ama sunulan bildiriler, ancak 1971 yılında, Ankara’da, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından “Türk Heyeti Tebliğleri” adı altında yayımlanabilecektir. 
           
                                            Şeriye Sicilleri Önemli
1960 yılındaki kendi mezuniyet tezinin konusu da “Kıbrıs Şeriye Sicilleri” olan Vergi H. Bedevi, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi’ne sunduğu bildiride, “Kıbrıs Şeri Mahkeme Sicilleri Üzerine Araştırmalar”ını aktarmış ve “yaptığı çalışmaların bütününün, yakın bir gelecekte, Kıbrıs Türk Tarih Kurumu tarafından yayınlanacağını” duyurmuştu (agy. s.148).
Kıbrıs Kadılığında bulunan 1580 ile 1888 arası döneme ait 54 defter üzerinde yapılan Bedevi’nin bu çalışması henüz yayımlanıp, gün ışığına çıkamamıştır. Oysa yukarıda Prof.Halil İnalcık’ın da belirttiği gibi, Kıbrıs’taki Osmanlı dönemine ait geniş bilgiler bu kaynaklardan elde edilebilirdi. Bu işi daha sonraki yıllarda gerçekleştirmek, Alman tarihçi J.Merkelbach, Die Protokolle des Kadıamtes Nikosia aus den Jahren 1105/06 (1693-1695), 475s., Frankfurt/Main 1991) ile Amerikan tarihçi Ronald C. Jennings’e (Christian and Muslims in Ottoman Cyprus and the Mediterranean World 1571-1640, 429s.,New York 1993) kısmet olacaktır. Ama ne yazık ki bu eserler dahi Türkçeye henüz  kazandırılmamışlardır.
Türkiyeli bir tarih araştırmacısı olan Kemal Çiçek tarafından  1992 yılında Birmingham Üniversitesi'nde doktora tezi olarak İngilizce hazırlanan "1110/39 (1698-1726) yıllarında Kıbrıs Şeri Mahkeme Sicillerinde Zimmiler" başlıklı çalışma kitap olarak basılmadığından inceleyemedik, ama bu çalışma üzerine bina edildiği anlaşılan "Osmanlılar Zamanında Kıbrıs'ta Türk Adaleti ve Rumlar" konulu bir propaganda çalışması, Ankara'da yayımlanmakta olan Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nin Genel Merkez Yayını "Kıbrıs Mektubu"nda yayımlanmıştır. (Temmuz 1995-Mayıs 1996)
           
                                          Kavanin Meclisi Tutanakları da taranmalı
İngiliz dönemine ait Kavanin Meclisi Tutanakları da Kıbrıslı Türkler açısından henüz araştırılmamıştır. “Kıbrıs Türk Lideriğinin Oluşması 1900-1942” konulu tarih araştırmam sırasında, bu tutanaklardan da yararlanarak iki değerli kitap hazırlamış olan Kıbrıslı Rum tarihçi George S. Georghallidis’in bu çalışmalarından, çok yararlandığımı burada belirtmek isterim. (A Political and Administrative History of Cyprus, 1918-1926, With a Survey of the Foundations of British Rule, Nicosia 1979 ve Cyprus and the Governorship of Sir Ronald Storrs: The Causes of the 1931 Crisis, Nicosia 1985)                                                 
           
                                      Tarih araştırmaları şovenizmin hizmetinde
1970’li yıllara gelindiğinde Vergi Bedevi Londra’ya yerleşmiş, yerine Kıbrıs Türk Kurumu Başkanı olarak Vehbi Zeki Serter gelmiştir. Onun 1970 yılında yayımlanan “Orta dereceli okullar için Kıbrıs Tarihi” kitabı çeyrek yüzyıllık bir dönem için ders kitabı olarak binlerce adet basılıp, okullarda satılacak ve genç nesillerin tarih bilgisini şoven  bir şekilde oluşturacaktır. Bu çerçevede, yine Serter’in “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi” adlı üç kitaplık tarih çalışması yayımlanır: 1878-1959 dönemini işleyen Cilt:1 (171s.) ile 1959-1963 dönemini işleyen Cilt:2 (143s.) 1973’de, 1963-1975 dönemini işleyen Cilt:3 (160s.) de 1975’de basılır. Bilahare Vehbi Zeki Serter, bu üç kitabı Ozan Zeki Fikret ile birlikte, Lise 1, 2 ve 3. sınıflar için kısaltarak “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi (1878-1981) adı altında 1982’de yeniden yayımlar (104s.). Bu kitapların içerik açısından eleştirisi, 27-30 Nisan 1994 tarihleri arasında Almanya’nın Braunschweig kentinde düzenlenen “Kıbrıs’ta Ders Kitapları-Ders Kitaplarında Kıbrıs” konulu uluslararası bir konferansa sunduğumuz bildiride yer aldığı için burada değinilmeyecektir. (Bak. The Cyprus Review, Spring 1994, No.1 ve konferansla ilgili özet bilgiler için Bak. Südosteuropa Mitteilungen Nr.4/1994, s.356-361)
           
                                       1980’li yıllarda yapılan çalışmalar
1980’li yıllar içinde Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan tarih çalışmalarının yayımlandığı kitaplar ise şunlardır:
Mustafa Haşim Altan’ın iki ciltlik “Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar Tarihi” (671+683s., 1987) adlı çalışması. (Bu kitabın eleştirisi için Bak. Ahmet An, Araştırma kitaplarımız bilimsellikten uzak, Ortam Sanat Eki, 8 Haziran 1988) Servet Sami Dedeçay’ın Lefkoşa Özel Türk Üniversitesi Yayınları adı altında yayımladığı 6 kitap, Bener Hakkı Hakeri’nin yayımladığı 2 kitap, Haşmet M.Gürkan’ın gazete ve dergi yazılarından oluşturduğu 4 kitabı ve Harid Fedai, Sabahattin İsmail, Ali Nesim ve diğer araştırmacıların 1986 yılından itibaren KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları dizisinden yayımladıkları kitaplar burada anılabilir. Altay Sayıl’ın 1984 ve 1985’de iki basımı yapılan “Kıbrıs Polis Tarihi” (294s.) adlı kitabı ve diğer çalışmaları da tarih araştırmaları arasında yer alır.
Arif Hasan Tahsin’in Söz gazetesindeki “Aynı yolu yürüyenler farklı yere varamazlar” adlı yakın tarihimize yönelik çalışması, 1988 ve 1989 yıllarında iki cilt halinde kitaplaştı ve büyük ilgi gördü. (351s.+752s.)  Aynı yıllarda Neriman Cahit, “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Mücadele Tarihi”ni yine 2 cilt halinde derledi ve  KTÖS yayını olarak basıldı (780s.)
Bu dönem içinde tarih çalışmalarının yayımlandığı bir dergi olarak Ahmet C.Gazioğlu’nun çıkardığı aylık Yeni Kıbrıs dergisinden de söz etmek gerekir. Nisan 1977 ile Ekim 1978 tarihleri arasında 10 sayısı çıkan bu dergi, daha sonra Ekim 1984’den  Aralık 1993’e kadar düzenli olarak yayımlanmış ve içinde  yakın geçmişimize ilişkin birçok araştırma yazısı yayımlanmıştı. Günlük gazetelerde de yazıları yayımlanan Sabahattin İsmail, Haşmet M. Gürkan, Harid Fedai ve Ahmet An’ın araştırma yazıları bu çerçevede önemli işlevler görmüş ve tarihimize ilginin artmasına yol açmıştır. Yeni Kıbrıs dergisinin özellikle 1990 yılından itibaren yoğun siyasal propagandaya yönelmesi, tarihsel içeriğini sağlayan yazarlarını yitirmesine yol açmış ve Ekim-Aralık 1993 tarihli son sayısıyla yayımına son vermiştir. 
           
                                                   Son yayınlar
Derginin kapanmasından bir süre önce Cumhurbaşkanlığı danışmanı olan Ahmet C. Gazioğlu, 1990 yılında “The Turks in Cyprus -A Province of the Ottoman Empire (1571-1878) adlı kitabını (380s.) Londra’da bastırmış, Türkçesini de 1994’de  “Kıbrıs’ta Türkler (1570-1878) 308 yıllık Türk dönemine yeni bir bakış” adı altında Lefkoşa’da yayımlamıştır. (Bu kitapların değerlendirmesi için sırasıyla Bak. Yeni Düzen, 24 Ocak 1991 ve 23 Mayıs 1994)
Gazioğlu’nun son çalışması, “İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II (1878-1952) Enosis Çemberinde Türkler, Bugünlere Gelmek Kolay Olmadı” adı altında 1996’da İstanbul’da basıldı. Yukarıda sözü edilen I. ciltten 36 yıl sonra yayımlanabilmiştir. (Değerlendirmesi için Bak.Yeni Düzen, 20 Haziran 1996)
Resmi tarihçi Ahmet Gazioğlu 1995 yılında bir de, Lise 1. sınıflar için “Kıbrıs Türk Tarihi- Türk Dönemi (1570-1878)”adlı ders kitabı yayımlamıştır. Gazioğlu’nun “İngiliz Yönetiminde Kıbrıs” dizisinin 3. kitabının da yayıma hazırlanmakta olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Yine 1995'de, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yayını olarak bastırılan ve Ortaokulların 1,2 ve 3. sınıflarında okutulmak üzere Hüdaverdi Öncan, Zekeriya Özdemir ve Nilgün Orhon Sağduyu tarafından hazırlanan “Kıbrıs Tarihi MÖ 7000-MS 1983”adlı çalışma da yayımlanmıştır (223s.) İsmini vereceğimiz bir diğer tarih çalışması Dr.Nazım Beratlı tarafından hazırlanan “Kıbrıslı Türklerin Tarihi” adını taşımaktadır. (Cilt:1, 252s., 1993 ve Cilt:2, 244s., 1995, 1.ciltle ilgili eleştirilerimiz için Bak. Alternatif Yazın, Sayı:6, Mart-Nisan 1994)
            
                                             Resmi tarih dışındaki çalışmalar    
Daha çok Kıbrıs Türk liderliğinin ayrılıkçı politikalarına destek vermek amacıyla yayımlanan Tarih kitapları dışında, yeni kitaplar da yayımlanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, 1996 yılında Lefkoşa'daki Galeri Kültür tarafından kitap olarak yayımlanan benim “Kıbrıs’ta Fırtınalı Yıllar 1942-1962” başlıklı  bir tarih çalışmamdan söz edilebilir (175s.). 1997'de de “Dinsel Toplumdan Ulusal Topluma Geçiş Süreci-Kıbrıs Türk Liderliğinin Oluşması 1900-1942” konulu ve birinci kitabı bütünleyen çalışmam aynı yayınevi tarafından yayımlanmıştır (286s.).Yine 1997 yılı içinde Mez-Koop Bankası Kültür yayını olarak “Osmanlı Döneminde Kıbrıs’ta görülen İsyan Hareketleri ve İngiliz Döneminde Kıbrıs’ta İki Ana Etnik-Ulusal Toplumun Temsiliyet Mücadelesi” adlı Sir George Hill'den derleme-çeviri çalışmalarım yayımlanmıştır (124s.). Harid Fedai ile birlikte hazırlamakta olduğumuz “Kıbrıs Basın Tarihi”nin kaynak tarama çalışmaları bitmak üzeredir.
Mehmet Hüseyin Ateşin’in “Kıbrıs’ta İslami Kimlik Davası” adlı çalışması 1996 yılında İstanbul’daki Marifet Yayınlarının Kıbrıs Dizisi’nde 1. kitap olarak yayımlanmıştır. (Değerlendirmesi için Bak. Ahmet An, Kıbrıs Türk Toplumunda Dinin Yeri,  Kıbrıslı dergisi, Sayı:14, 27 Eylül 1996) Aynı yıl içinde, dizinin 2. kitabı olarak, Hizber Hikmetağalar’ın Kıbrıs gazetesinde yayımlanmış makalelerinden oluşan, “Lefkoşa’da Semtler ve Anılar”ın 1. cildi çıkmıştır. Ateşin, ilk kitabının devamı olarak nitelendirilebilecek olan  "Dr.Fazıl Küçük ve Şeyh Nazım Kıbrısi : Kıbrıs'ta Türklük ve Müslümanlık Kimliğinin Şahsiyet Bulma Mücadelesinde Etkin İki Odak" başlıklı ikinci kitabını yine Marifet yayınlarının Kıbrıs Dizisi'nin 3. kitabı olarak 1997 yılı içinde yayımlamıştır. (Değerlendirmesi için Bak. Ahmet An, 2000'li Yıllarda Din ve Toplum, Kıbrıslı dergisi, Sayı:28, Aralık 1997)
Bu arada Özker Yaşın'ın  İstanbul'da yaşamakta olan Kıbrıslı Türk avukat Nevzat Karagil'in anılarını kaleme aldığı "Nevzat ve Ben" adlı kitabının 1. cildi yayımlandı (848s.) Kıbrıs meselesinin TC yetkililerine nasıl benimsetildiğinin ilginç öyküsünü anlatan bu kitap, 1997 yılı sonunda İstanbul'da Yeşilada Yayınları tarafından yayımlanmıştır. 1997 yılı içinde yayımlanan bir başka tarih kitabı, Ulus Irkad'ın "Kıbrıs Türk Eğitiminde Tarihsel Gelişmeler" adlı çalışmasıdır. (106s.)
Kıbrıs’ta genç kuşaklara tarih bilinci kazandırma yolunda büyük katkılarda bulunmuş olan ve 5 yıl önce yitirdiğimiz Haşmet M.Gürkan arkadaşımızın kitaplaşmış üç tarih çalışmasının, 1996 yılında Galeri Kültür Yayınları tarafından “Toplu Eserleri” dizisinde yeni basımlarının yapılmış olması sevindiricidir. 1996'da, faili meçhul kalan siyasal bir cinayet sonucu yitirdiğimiz Kutlu Adalı arkadaşımızın siyasal geçmişimize ilişkin anılarını kaleme aldığı makaleleri ile diğer tarih çalışmalarının da bir an önce kitaplaşmasını diliyoruz.
          
(Üniversite Temsilciler Konseyi -ÜTK- tarafından düzenlenen “Genç Kıbrıslı Günleri” çerçevesinde, 7 Şubat 1997 akşamı Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda okunmuştur. Daha sonra, İstanbul’da “Tarih ve Toplum” dergisinin Haziran 1998 tarihli (Sayı: 174) nüshasında yayımlanmıştır.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder