15 Ağustos 2015 Cumartesi

KIBRISLI TÜRKLERİN NÜFUSU NE KADAR?


Bütün ada sakinlerini kapsayacak şekilde Kıbrıs'ta en son resmi nüfus sayımı 11 Aralık 1960 tarihinde yapılmıştı. “Census of Population and Agriculture 1960” adlı ve 1962 yılında Lefkoşa’da Hükümet Matbaası’nda basılan kitaba göre, Kıbrıslı Türklerin sayısı 104,320 olarak saptanmıştır. Aynı sayımda adada yaşayan toplam Müslüman nüfus için 104,942 rakamı verilmektedir. Bu durumda, genellikle Kıbrıs Türk toplumu ile birlikte yaşayan ve Müslüman olan 475 çingenenin ve diğer Müslüman bu rakama dahil edildiği anlaşılmaktadır.

1971’DE 119,147
1970'li yıllara kadar Kıbrıslı Türklerin nüfus sayımı yapılamamış olup, bu konuda herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Kıbrıs'ta BM Barış Gücü'nde de görev yapmış olan Kanadalı araştırmacı Richard A.Patrick'in 1976'da yayımladığı "Political Geography and the Cyprus Conflict 1963-1971" adlı çalışmasından derlediğimiz bilgilere göre, 1971 yılı başlarında, ada sathında yayılmış bulunan Kıbrıs Türk yerleşim bölgelerinde toplam 119,147 Kıbrıslı Türk yaşamaktaydı.

1973’DE 114,960
Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yapılan 1973 yılına ait nüfus tahminlerinde ise, Kıbrıslı Türklerin sayısı 114,960 olarak gösterilmektedir. (Bak. George Karouzis, Proposal for a solution to the Cyprus Problem, Nicosia 1976, s.13)

20 EKİM 1974’DE 115,758
1974 olayları ardından ilk defa olarak yapılan nüfus sayımıyla ilgili olarak Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi İçişleri ve Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmet Sami tarafından hazırlanmış 20 Ekim 1974 tarihli raporda şu bilgiler verilmektedir:
"Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi bölgesinde toplam 83,719 Kıbrıslı Türk yaşamaktadır. Güneyde ise toplam 32,039 Kıbrıslı Türk kalmıştı. Bunlardan 10 bin kadarı İngiliz Egemen Üs Bölgesinde, 4,200'ü Leymosun ve köylerinde, 12 bini Baf kazasında, 2,630'u Larnaka kazasında, 3,209'u Lefkoşa kazasının köylerinde bulunuyordu. Aynı raporun bir başka yerinde 19 Ekim 1974'e kadar 12 bin kadar Kıbrıslı Türkün kendi imkanlarıyla kuzeye göç ettiği belirtilmektedir.
Verilen bu bilgilere göre, 1974 Temmuz'undan önce, savaş sonrasında çizilen Atilla hattının kuzeyinde 71,719, güneyinde de 44,039 kişi olmak üzere, Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin nüfusu 115,758 kişi idi.

ÜÇ YIL İÇİNDE NÜFUSTA 39,611 KİŞİLİK ARTIŞ
9 Ağustos 1977 tarihli Zaman gazetesinde verilen bir habere göre, KTFD İskan ve Rehabilitasyon Bakanı Hakkı Atun, 1974 ile 1977 arasındaki üç yıllık süre içinde 20,934 ailenin, yani 83,650 kişinin kuzeyde iskan edildiğini açıklamıştır. Ekim 1974'de güneyli Kıbrıs Türk göçmenlerin sayısı 44,039 olarak saptandığına göre, geriye kalan 39,611 kişinin Türkiye'den getirtilen göçmenler olduğu ortaya çıkmaktadır.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
10 Haziran 1976 tarihli Zaman gazetesi, Rauf Denktaş'ın seçim konuşmasında şunları söylediğini yazmaktadır: "Karşımıza geçenler, halkın acısını istismar ediyorlardı. 80 bine yakın insanın sökülüp, ekilmesi vardı. Bu dev görevi yapanlar da insandı. Hatalar olabilirdi."
Denktaş Bey, resmen açıklanan 44,039 rakamına, TC'den getirtilen göçmenleri de katarak, 80 bin rakamıyla politika yapıyordu.

SEKİZ YIL İÇİNDE NÜFUS ARTIŞI 47,186
Elde edebildiğimiz son resmi bilgiye göre, 1974 ile 1982 yılları arasında KTFD bölgesinde yapılan iskan çalışmaları sonunda 91,225 kişi iskan edilmiştir.

Yerleşim bölgeleri      Aile sayısı       Kişi sayısı
Lefkoşa                      3,078               11,259
Girne                          4,905               18,850
Gazi Mağusa              8,621                34,580
Güzelyurt                   4,738                18,634
Maltepe                     1,818                  7,902
______________________________________                 
                                23,160                91,225

(Kaynak: DPÖ – İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1984-1988 – Tasarı, s.343, Tablo 223, DPÖ Yayını, Lefkoşa, Eylül 1983)

Güney göçmeni olan Kıbrıslı Türklerin sayısı 44,039 olduğuna göre, 1983 yılı sonu itibariyle 47,186 TC yurttaşının Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimi altında olan Kuzey Kıbrıs topraklarına yerleştirilmiş olduğu söylenebilir.

GEÇERLİ SAYILMAYAN (!) NÜFUS SAYIMINA GÖRE YAPILAN TAHMİN
DPÖ tarafından yayımlanan 1978 İstatistik Yıllığı’nda “Nüfus” başlığı altında şöyle denmektedir:
“KTFD’de Barış Harekatından hemen sonra Ocak 1975’de de facto nüfus sayımı yapılmıştır. Ancak sayım sırasında KTFD’ne geçemeyen, Güney Kıbrıs’ta ve Erenköy’deki Türk nüfus kapsam dışı bırakılmıştı. Anılan nüfusun toplam nüfus içerisindeki yeri büyük önem arzettiğinden 1975 yılında yapılan sayım geçerli sayılmamıştır.
1975 yılında yapılan nüfus sayımından faydalanılarak KTFD 1978 yılı tahmini nüfus elde edilmiştir.” (s.8) Bundan sonraki sayfada verilen bilgilere göre, 71,642’si erkek ve 73,358’i kadın olmak üzere 1978 yılında Kuzey Kıbrıs’ta 145,000 kişi yaşamaktaydı. (s.9)

1984’DE NÜFUS 157,984
Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Aralık 1985’de yayımlanan en son “1984 İstitistik Yıllığı”na göre ise, KKTC’nin toplam nüfusu 157,984 kişidir.
Oysa aynı İstatistik Yıllıklarına göre, 1977 ile 1984 yılları arasında toplam 21,309 doğum ve toplam 2,416 ölüm kaydedilmiştir. Bu durumda söz konusu dönem içinde (çok az olan, Kıbrıs dışına göç edenlerin sayısı göz önünde bulundurulmazsa) 18,893 kişilik bir nüfus artışının olması gerekir. Bu durumda (1977 yılına ait 2,923 doğum ve 236 ölümü hesaba katmazsak) 1978 yılında 145 bin olan nüfusun, 1984’de 161,286 kişi olması beklenir. Eğer 1984 İstatistik Yıllığı’nda verilen 157,984’lük nüfusu esas alacak olursak, o zaman da 3,302 kişinin ülke dışına göç ettiği kabul edilmelidir.

TC GÖÇMENLERİNE İLİŞKİN DİĞER VERİLER
Yukarıda verilen değişik kaynaklara bakarak, 1974 Temmuz’undan sonra Kuzey Kıbrıs’a yerleştirilen TC kökenli göçmenlerin sayısı hakkında kesin bir yargıya varmanın güç olduğu anlaşılmaktadır.
Daha önce Söz’de yayımlanan (Sayı:26, 11 Nisan 1986) diğer veriler arasında, doğrudan TC kökenlilerle ilgili tek bir istatistiki bilgi, tek bir konuda sınıflandırılmıştır. O da, Türkiye’den gelen Türk vatandaşlarına verilen çalışma ve iş-ortaklığı izinleridir. 
1984 yılına ait İstatistik Yıllığı’nda açıklandığına göre, 1977 ile 1984 yılları arasında toplam 14,915 Türk vatandaşına Kuzey Kıbrıs’ta çalışma veya iş-ortaklığı kurma izni verilmiştir. Her birinin en az 3 kişilik bir aileyi temsil ettiği düşünülürse, 47,745 kişi eder. Bu da iskan edilen 47,186 TC yurttaşı sayısıyla uyum göstermektedir. Bir kısmının Kuzey Kıbrıs’tan ayrılıp, geri döndüğünü farzetsek bile, en iyimser bir tahminle 40 bin civarında TC göçmeninin Kuzey Kıbrıs’ta iskan edildiği öne sürülebilir.

TC GÖÇMENLERİNİN EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞÜK
Sözü edilen 26 numaralı Söz dergisinde, 1984 yılı içinde kaydedilen 2,653 doğumdan yüzde 60’ının, ilkokul veya altında eğitimi olan KKTC yurttaşları tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti. Yani TC kökenli ailelerin doğurganlığı, orta ve yüksek öğrenime sahip Kıbrıslı Türklere kıyasla 1.5 kat defa fazladır.
“2. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1984-1988 Tasarı” adlı DPÖ yayınında (Eylül 1983) yer alan “çalışan nüfusun 1982 yılı itibariyle eğitim durumu” başlıklı tabloda ise, çalışan nüfusun yüzde 67.5’inin ilkokul ve altında bir eğitime sahip olduğu gösterilmektedir. (s.24)

SONUÇ: BU GİDİŞ NEREYE?
1960’da 104,942 ve 1974’de 115,758 olan Kıbrıslı Türklerin nüfusu, 1974 Temmuz’undan itibaren, TC kökenli göçmenlerle birlikte gösterilerek, 1986’da 162,676’ya  ulaşmıştır. (Bak. 1987 Geçiş Yılı Programı – Taslak, DPÖ, Ağustos 1986, s.152) 14 yılda (1960-1974) 10,816 artan nüfus, 12 yılda (1974-1986) 46,918 artış gösterebilir mi? Okuma-yazma oranının yüksek olmasıyla övünen Kıbrıs Türk toplumu, kendi bölgesinde de mi azınlık olma yoluna gidiyor? Her 3.5 kişiden birinin TC kökenli olduğu Kuzey Kıbrıs’ta, ilkokul ve altında eğitimi olanların egemenliğine doğru mu yol alınıyor? Acaba bu gidiş nereye?
1977 yılı verilerine göre üretken sektörlerde çalışanların sayısı yüzde 58.1 iken (25,995 kişi), 1986’de yüzde 49.8’e (31,393 kişi) inmiştir. Buna karşılık, aynı dönem içinde hizmet sektöründe çalışanlar yüzde 41.9’dan (18,800 kişi), yüzde 50.2’ye (31.854 kişi) yükselmiştir. (Bak. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.24 ve 1987 Geçiş Yılı Programı – Taslak, s.151)
1. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda öngörülen yüzde 7’lik büyüme hızına karşın, gerçekleşme yüzde 2.5 düzeyinde olmuştur. Gayri safi milli hasıla 1977 fiyatlarıyla 1978’de yüzde 5.7 artış gösterirken, 1980’de 0.7 ve 1981’de de -7.1 oranında büyük bir gerilemeye uğramıştır.
DPÖ tarafından yayımlanan 1987 Geçiş Yılı Program Taslağı’na göre, 1986 yılında gayri safi milli hasılanın 1977 sabit fiyatlarıyla yüzde 5.5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir! Bu çok iyimser bir tahmin olup, gerçekleşmesi çok zordur. Çünkü Kıbrıs Türkü, üretici hayattan kopartılarak, gittikçe daha fazla sayıda “devlet kapısı”na bağımlı kılınmaktadır. 1979 yılında kamu hizmetinde 7,088 memur ve işçi çalışırken, 1986 Mayıs ayı itibariyle bu rakam 12,104’e ulaşmıştır. Bu durumda, çalışan nüfusun yüzde 19.1’i, devlet kesiminde istihdam edilmiştir. Ayrıca bütçeden 5,429 kişi emekli maaşı çekmektedir. Bunların 3,846’sı memur, öğretmen ve 1,525’i de mücahit emeklisidir. Kısacası toplam 17,533 kişi devletten maaş almaktadır.
Midesinden “devlet”e bağlanan ve üretici hayattan gittikçe bilinçli bir şekilde kopartılan Kıbrıs Türkünün önemli bir kesimi, geleceği “devlet kapısı”nda görmeye başlamıştır. TC’den taşıma suyla dönen KKTC değirmeni, buna daha ne kadar dayanacaktır? Nüfusunun üçte biri TC göçmeni olan, diğer üçte birinin TC’den gelen maaşla geçindiği Kuzey Kıbrıs’ta gelecekten umutlu olmak için yeterli nedenler var mıdır?
12 yıllık muhalefet politikaları, 1974’den sonra kurulmuş olan bu yağma, vurgun ve sömürü düzenine karşı, henüz ciddi bir alternatif getirememiştir. Oysa bu düzene onay vermeyen muhalif oylar, 23 Haziran 1985 genel seçimlerinde yüzde 37.2, 1 Haziran 1986 yerel seçimlerinde de yüzde 46.5’lik bir orana yükselmiş bulunuyor.
Sol muhalif güçlerin, bu potansiyeli iyi değerlendirerek, federal bir çözüm uğrunda ciddi bir mücadele vermesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Yoksa yağmurdan kaçarken, doluya yakalanılacaktır...


(Söz dergisi, Lefkoşa, Sayı:55 ve 56, 31 Ekim 1986 ve 7 Kasım 1986)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder