19 Ocak 2016 Salı

SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ’NDEN KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NA MEKTUP

Herkes bakanlıktan, bakanlık ise personelden şikayetçi...
SAĞLIK BAKANLIĞI ACİZ DURUMDA

Lefkoşa (Yenidüzen):
Sağlık Bakanlığı, sağ­lık hizmetlerini yürütmek­ten aciz olduğunu kendi yayınladığı bir bildiri ile kabul etti.
Yurttaşların yanısıra, doktorlar ve hastanelerde görevli personelin de sü­rekli olarak Bakanlıktan şikayetçi oldukları bilin­mektedir.
Bakanlık ise, Başhekim imzasıyla yayınlattığı bir bildiriyi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Has­tanesinde görevli, doktorlar dahil tüm çalışanla­ra dağıtarak, personelden şikayetçi olduğunu bildir­miştir.
Bakanlığın acizliğini ortaya koyan bu bildiri­nin bir diğer ilginçliği ise yıllardır, tam gün çalışma sistemini savunan Sağlık Bakanı Erbilen’in bundan geri adım atarak, doktorların çalışma saat­lerinin 8-1 olduğunu itiraf ve kabul etmesidir. (29 Kasım 1987)


SERBEST ÇALIŞAN HEKİMLER BİRLİĞİ’NDEN 
KAMU HİZMETİ KOMİSYONU’NA MEKTUP
Mektupta kamu görevlisi hekimlerin çalışma saatleri konusunda yeni karar alınıp alınmadığı soruldu... Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekiminin uyulmasını istediği çalışma saatleri ile Kamu Görevlileri Yasasında öngörülen çalışma saatleri arasında fark olduğunu da belirtti...  Derleyen: Sevgül Uludağ

Gazetemiz YENİDÜZEN’de yeralan 29 Kasım tarih­li bir haber üzerine Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu, Kamu Hizmeti Komisyonu Baş­kanlığı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Has­tanesi Başhekimliği’ne bi­rer mektup gönderdi.
Serbest Çalışan He­kimler Birliği mektubunda, kamu görevlisi hekimlerin çalışma saatleri konusun­da Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yeni karar alıp, almadığı soruluyor. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başheki­mi’nin uyulmasını istediği çalışma saatleri ile Kamu Görevlileri Yasası’nda öngö­rülen çalışma saatleri ara­sında fark olduğu belirti­liyor. Kamu Hizmeti Ko­misyonu Başkanlığı’na 30 Kasım 1987 tarihinde gön­derilen mektup aynen şöy­le:

“Kamu Hizmeti Komis­yonu Başkanlığı,
Lefkoşa.

Sayın Başkan,
Serbest Çalışan Hekim­ler Birliği Yönetim Kuru­lu, bugün yaptığı toplan­tısında, aşağıdaki hususlar­da komisyonunuzun tara­fımıza bilgi vermesini rica etme kararı almıştır:

1. 29 Kasım 1987 tarih­li Yenidüzen gazetesinde haber olarak çıkan ve fo­tokopisi verilen bir bildiri­de, Dr. Burhan Nalbantoğ­lu Devlet Hastanesi Başhe­kimi, bu kuruluşta çalışan kamu görevlisi meslektaş­larımızın vazifeye geliş-gidiş saatlerinin 8-1 oldu­ğunu ve bu saatlere uymanın yasa gereği oldu­ğunu belirtmektedir. Ka­mu Görevlileri Yasası’nın çalışma saatlerine ilişkin 105. maddesinde yazılı olan haftalık çalışma saat­leri ile Başhekimin yasa gereği uyulması gereken 8-1 arası çalışma saatleri arasında bir fark vardır. Komisyonunuzun bu ko­nuda almış olduğu herhan­gi bir karar mevcut mu­dur? Tam gün çalıştığı varsayılan kamu görevlisi hekimlere ödenmekte olan %40 zamlı kamu görevli­si maaşı, bu çalışma saat­lerine uyulduğu takdirde sürdürülecek midir?
2. Bir süreden beridir yerel basın organlarında ve özellikle Halkın Sesi gaze­tesinde kamu görevlisi olup da dışarıda özel kli­nik çalıştıran bir grup Kadın-doğum uzmanına teşekkür ilanları çıkmakta­dır. Kamu Görevlileri Ya­sasının 41. Maddesinde belirtilen “başka bir iş yapmama yasağı”na ters düşen bu durum hakkın­da komisyonunuz ne düşünmektedir? Bu kişiler hakkında herhangi bir ya­sal işleme girişmeyi düşün­mekte misiniz? Yasanın 7. maddesine göre, komisyo­nunuzu görevini yapmaya çağırırken, yukarıdaki hususlarda Yönetim Kurulu­muza en erken bir zaman­da bilgi vermenizi rica eder, saygılar sunarız.”
            Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimliği’ne gönderdiği ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na da dağıtımı yapılan yazıda ise, “Çalışma saatlerinin yasal olarak belirtilenin dışında yeniden ayarlanması konusundaki kararı kim almıştır? Bu konuda Kamu Hizmeti Komisyonu’nun alınmış bir kararı var mıdır?” deniyor. Mektupta ayrıca özel klinik çalıştıran kamu görevlisi hekimler hakkında başhekimliğin ne düşündüğü sorularak, bu kişilere karşı yasal bir işleme girişilmesinin düşünülüp düşünülmediği soruluyor.

(Yeni Düzen gazetesi, 8 Aralık 1987)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder